Con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’ op Flo­ri­a­de

Op 20 en 27 juni orga­ni­seert de LTO Cul­tuur­groep Laan‑, Bos- en Park­bo­men in het pro­gram­ma van De Groe­ne Stad het con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’. Het con­gres vindt plaats op de Flo­ri­a­de in Ven­lo.

Dit con­gres wordt mede geor­ga­ni­seerd door het Gebruiks­waar­de­on­der­zoek Laan­bo­men, Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving en Plant Publi­ci­ty Hol­land.

Inhoud con­gres
Het con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’ gaat in op de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen en onder­zoeks­re­sul­ta­ten op het gebied van de rol van bomen in de vita­le stad en de maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche waar­de daar­van.

Onder­wer­pen en spre­kers zijn:
Jelle Hiemstra over Juis­te boom­keu­ze, sleu­tel tot suc­ces. In de pre­sen­ta­tie zal wor­den inge­gaan op de resul­ta­ten van 15 jaar Gebruiks­waar­de­on­der­zoek Laan­bo­men.

- Leen­dert Koudstaal over Bomen maken de stad meer waard en gezond!. Koudstaal is bomenspe­ci­a­list bij de gemeen­te Den Haag.

- Henk Kuij­pers pro­ject­lei­der TEEB Stad (20 juni) en Ursu­la Kir­ch­hol­tes van inge­ni­eurs­bu­reau Wit­te­veen + Bos (27 juni) over The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty (TEEB) Stad. TEEB Stad is een metho­de om de maat­schap­pe­lij­ke baten van groen­blau­we maat­re­ge­len als van­zelf­spre­kend mee te nemen in de besluit­vor­ming over inrich­tings­plan­nen.

Iden­tiek pro­gram­ma ver­deeld over 2 dagen
De orga­ni­sa­tie kiest ervoor om het con­gres op twee dagen aan te bie­den om door de groeps­groot­te te beper­ken de dis­cus­sie en inter­ac­tie tus­sen de spre­kers en publiek te bevor­de­ren. Het pro­gram­ma op bei­de dagen is iden­tiek. U kunt zelf een keu­ze maken op wel­ke dag u het con­gres wilt bij­wo­nen.

Kos­ten
De kos­ten voor het con­gres bedra­gen € 40.- (inclu­sief con­gres, lunch en bezoek aan Flo­ri­a­de en exclu­sief btw). U kunt zich tot uiter­lijk 8 juni 2012 aan­mel­den op www.zlto.nl/laanbomencongres. Of neem con­tact op met John Jans­sen, (john.janssen@zlto.nl). Na de aan­mel­ding ont­vangt u een toe­gangs­kaart die gel­dig is voor het bij­wo­nen van het con­gres en het bezoe­ken van de Flo­ri­a­de. Tevens ont­vangt u de bij­be­ho­ren­de fac­tuur.

Down­load de uit­no­di­ging »