Com­mu­ni­ce­ren over groen

Om te onder­zoe­ken op wel­ke manier er in het groen­be­leid wordt gecom­mu­ni­ceerd met bewo­ners en ande­re par­tij­en en wel­ke alge­me­ne les­sen hier­uit te leren zijn, is in 1999 gestart met het Euro­pe­se onder­zoeks­pro­ject Greens­com. Het pro­ject is uit­ge­voerd in vijf lan­den: Den­e­mar­ken, Fin­land, Frank­rijk, Neder­land en Zwe­den. Deze bro­chu­re heeft tot doel de gemeen­te­amb­te­na­ren en –bestuurders te laten ken­nis­ma­ken met de resul­ta­ten van het Greens­com onder­zoek. Aan de hand van voor­beeld­pro­jec­ten wor­den ver­schil­len­de com­mu­ni­ca­tie instru­men­ten beschre­ven.
Tref­woor­den bij deze bro­chu­re zijn: gemeen­te­lijk werk­veld, instru­men­ten, voor­beeld­pro­ject, voor­waar­den, groen­plan­ning