Chi­ne­se krui­den­tuin voor 425-jari­ge Leid­se Hor­tus

De Hor­tus bota­ni­cus Lei­den is van start gegaan met de aan­leg van een Chi­ne­se krui­den­tuin, naar ont­werp van Copijn Tuin- en Land­schaps­ar­chi­tec­ten. Het nieu­we tuin­deel zal ook van bui­ten de Hor­tus goed zicht­baar zijn, van­af de over­zij­de van de Wit­te Sin­gel. Het wordt geen repli­ca van een Chi­ne­se tuin, maar een tuin­deel waar­in Chi­ne­se plan­ten getoond wor­den. In de loop van het jaar zal het nieuw aan­ge­leg­de tuin­deel beplant wor­den. De Hor­tus bota­ni­cus Lei­den maakt deel uit van de Uni­ver­si­teit Lei­den.
De Chi­ne­se krui­den­tuin komt op de plaats waar voor­heen de groen­te- en krui­den­tuin van de Hor­tus lag. De ver­diep­te tuin wordt zo’n 400 vier­kan­te meter groot. In de ver­har­ding wor­den bed­den uit­ge­spaard, eiland­jes waar­in groe­pen plan­ten uit­ge­licht wor­den. Rond­om staat een beplan­ting bestaan­de uit klas­sie­ke Chi­ne­se tuin­plan­ten.
In 2011 is een voor­ont­werp gemaakt door Copijn Tuin- en Land­schaps­ar­chi­tec­ten, het bedrijf dat ook de in 2010 uit­ge­voer­de Ster­re­wacht­tuin van de Hor­tus heeft ont­wor­pen. Ook de tuin van het Rijks­mu­se­um, de dak­tuin van het Euro­pean Patent Offi­ce in Rijs­wijk, de Flo­ri­a­de en nog heel veel meer tui­nen met een publieks­func­tie zijn van de hand van dit ont­werp­bu­reau. Met het voor­ont­werp zijn fond­sen ver­gaard.
Waar­om een Chi­ne­se krui­den­tuin?
Een Chi­ne­se krui­den­tuin past goed bij de focus van de Hor­tus­col­lec­ties op Zuid­oost- en Oost-Azië, boven­dien besteedt de Uni­ver­si­teit Lei­den veel aan­dacht aan deze regio.
Daar­bij was het tuin­deel langs de Wit­te Sin­gel al lang aan reno­va­tie toe. Met de komst van de Ster­re­wacht­tuin is de rou­te langs de Wit­te Sin­gel voor bezoe­kers belang­rij­ker gewor­den, wat de nood­zaak tot reno­va­tie nog eens ver­sterk­te. Het jubi­le­um­jaar 2015, waar­in de Hor­tus 425 jaar bestaat, was een mooie aan­lei­ding om een nieuw tuin­deel te pre­sen­te­ren. De Chi­ne­se krui­den­tuin sluit mooi aan bij de Japan­se tuin, die in 1988–1989 werd aan­ge­legd en waar­van de muur recent werd gere­no­veerd.
Met de nieu­we Chi­ne­se krui­den­tuin wil de Hor­tus voor­al de medi­sche-cul­tu­re­le bete­ke­nis van de plan­ten aan het publiek pre­sen­te­ren. De pre­sen­ta­tie is gericht op de bestaan­de bezoe­kers, maar de tuin wordt ook inte­res­sant voor men­sen die in Chi­na, het land en de cul­tuur, geïn­te­res­seerd zijn. Én voor hen die belang­stel­ling heb­ben in genees­krach­ti­ge krui­den.
De Chi­ne­se krui­den­tuin in de Leid­se Hor­tus bota­ni­cus wordt geen repli­ca van een klas­sie­ke Chi­ne­se tuin. De tuin wordt ook geen pro­mo­tie­mid­del voor krui­den­ge­nees­kun­de. De ambi­tie van de Hor­tus is om een tuin te maken met een eigen­tijds ont­werp, met een Chi­ne­se sfeer, die meer over de ach­ter­grond van de Oost-Azi­a­ti­sche medi­ci­na­le plan­ten ver­telt.
 
Ter gele­gen­heid van de aan­leg van de Chi­ne­se krui­den­tuin zal er op 22 maart een lezing wor­den gege­ven door Marc van der Zwet, ont­wer­per bij Copijn Tuin- en Land­schaps­ar­chi­tec­ten. Hij zal komen ver­tel­len over het ont­wer­pen van de Ster­re­wacht­tuin en de Chi­ne­se krui­den­tuin. Om de lezing bij te wonen kunt u zich inschrij­ven via de Hor­tus web­si­te