Chi­na bouwt een ‘bomenstad’: meer bomen dan men­sen. 

Bij­na één mil­joen plan­ten en 40.000 bomen – als men in Chi­na een futu­ris­ti­sche, groe­ne stad wil bou­wen, dan wor­den er geen hal­ve maat­re­ge­len getrof­fen. Liuz­hou wordt de eer­ste echt ‘bomenstad’ in de wereld. Het groen zal niet alleen groei­en op de grond, maar ook op de bal­kons en daken. De stad is zo ont­wor­pen, dat de groen beplan­te gebou­wen zo opgaan in de ber­gen op de ach­ter­grond.
Het pro­ject Liuz­hou is een voor­beeld­pro­ject, bedoeld om te laten zien hoe de snel­groei­en­de Chi­ne­se popu­la­tie kan wor­den gehuis­vest zon­der dat het land omkomt in de kool­stof­ver­vui­ling. In de eer­ste fase zal de nieu­we stad 30.000 inwo­ners huis­ves­ten. Ze is voor­zien van een trein­sta­ti­on, zie­ken­huis, scho­len en com­mer­ci­ë­le gebie­den. De belang­rijk­ste bron­nen van ener­gie zul­len zon­ne- en geo­ther­mi­sche ener­gie wor­den.
Het con­cept en het ont­werp komen van de Ita­li­aan­se archi­tect en ste­de­lijk ont­wer­per Ste­fa­no Boe­ri. Hij en zijn mede­wer­kers heb­ben onder ande­re het ver­ti­ca­le bos ont­wor­pen, dat te zien is in Mil­aan en een soort­ge­lij­ke toren die gebouwd gaat wor­den bij de Jaar­beurs in Utrecht. In de visie van Boe­ri heb­ben de bomen de func­tie kool­stof­ver­vui­ling tegen te gaan en tege­lijk te zor­gen voor meer scha­duw, zodat de tem­pe­ra­tu­ren in de stad lager blij­ven en er min­der ener­gie hoeft te wor­den gebruikt voor air­con­di­ti­o­ning. Hij noemt het plan­ten van ste­de­lij­ke bos­sen van essen­ti­eel belang voor het afrem­men van de opwar­ming van de aar­de en noemt het één van de belang­rijk­ste manie­ren om om te gaan met kli­maat ver­an­de­ring.