Buurtschappen in het groen voor Delfzijl

Vanwege haar sterk krimpende bevolking wil de gemeente Delfzijl de woningvoorraad verminderen door van de wijken ‘buurtschappen in het groen’ te maken. Hierbij wordt ondermeer gedacht aan vormen van stadslandbouw en volkstuinen.

Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft samen met bewoners, beleidsmedewerkers, maatschappelijke organisaties en andere belangenbehartigers de mogelijkheden verkend voor de wijk Delfzijl-Noord. Dit gebeurde via een schetsatelier.

(Groen)beheer en bewonersparticipatie
Tijdens het schetsatelier verdiepten de deelnemers zich in verschillende vormen van (groen)beheer en bewonersparticipatie. Het leverde een indrukwekkende oogst aan ideeën en denkrichtingen op en is daarmee ook een bruikbare aanzet voor een vervolgaanpak. Belangrijk is dat de gemeente ruimtelijk beleid ontwikkelt voor de buurtschappen in het groen. Tegelijkertijd kan worden gestart met een eerste project op de braakliggende terreinen rond het nieuwe wijkcentrum. Belangrijk is de inzet van de wijkbewoners, zowel bij het maken van de plannen als bij de uitvoering van het groenbeheer. De wijkraad van Delfzijl-Noord buigt zich op 28 november over het resultaat.

Groene inrichting geven
Het aantal inwoners in de gemeente Delfzijl is gedaald van 35.000 naar 26.500. Dit is vooral te zien in de wijk Delfzijl-Noord, waar inmiddels al diverse woonblokken zijn gesloopt en verscheidene braakliggende terreinen zijn te vinden. De gemeente wil deze gronden samen met de inwoners een groene inrichting geven. Delfzijl-Noord vormt nu een pilotproject voor het ‘transitieproces’ van de gehele gemeente. Samen met Heerlen vervult Delfzijl als krimpgemeente bovendien een voorbeeldfunctie voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.


Bron:
Dienst Landelijk Gebied (Ministerie EL&I)

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.