Buurt­schap­pen in het groen voor Delf­zijl

Van­we­ge haar sterk krim­pen­de bevol­king wil de gemeen­te Delf­zijl de woning­voor­raad ver­min­de­ren door van de wij­ken ‘buurtschappen in het groen’ te maken. Hier­bij wordt onder­meer gedacht aan vor­men van stads­land­bouw en volks­tui­nen.

Dienst Lan­de­lijk Gebied (DLG) heeft samen met bewo­ners, beleids­me­de­wer­kers, maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties en ande­re belan­gen­be­har­ti­gers de moge­lijk­he­den ver­kend voor de wijk Delf­zijl-Noord. Dit gebeur­de via een schet­sa­te­lier.

(Groen)beheer en bewo­ners­par­ti­ci­pa­tie
Tij­dens het schet­sa­te­lier ver­diep­ten de deel­ne­mers zich in ver­schil­len­de vor­men van (groen)beheer en bewo­ners­par­ti­ci­pa­tie. Het lever­de een indruk­wek­ken­de oogst aan ideeën en denk­rich­tin­gen op en is daar­mee ook een bruik­ba­re aan­zet voor een ver­volg­aan­pak. Belang­rijk is dat de gemeen­te ruim­te­lijk beleid ont­wik­kelt voor de buurt­schap­pen in het groen. Tege­lij­ker­tijd kan wor­den gestart met een eer­ste pro­ject op de braak­lig­gen­de ter­rei­nen rond het nieu­we wijk­cen­trum. Belang­rijk is de inzet van de wijk­be­wo­ners, zowel bij het maken van de plan­nen als bij de uit­voe­ring van het groen­be­heer. De wijk­raad van Delf­zijl-Noord buigt zich op 28 novem­ber over het resul­taat.

Groe­ne inrich­ting geven
Het aan­tal inwo­ners in de gemeen­te Delf­zijl is gedaald van 35.000 naar 26.500. Dit is voor­al te zien in de wijk Delf­zijl-Noord, waar inmid­dels al diver­se woon­blok­ken zijn gesloopt en ver­schei­de­ne braak­lig­gen­de ter­rei­nen zijn te vin­den. De gemeen­te wil deze gron­den samen met de inwo­ners een groe­ne inrich­ting geven. Delf­zijl-Noord vormt nu een pilot­pro­ject voor het ‘transitieproces’ van de gehe­le gemeen­te. Samen met Heer­len ver­vult Delf­zijl als krimp­ge­meen­te boven­dien een voor­beeld­func­tie voor het Minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie.


Bron:
Dienst Lan­de­lijk Gebied (Minis­te­rie EL&I)

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.