Bur­ge­mees­ter Zand­voort plant met kin­de­ren bomen

Op woens­dag 3 novem­ber heeft Zand­voort de Boom­feest­dag met dit jaar als the­ma ‘Bomen maken onze buurt ‘ gevierd. Bur­ge­mees­ter Meij­er heeft met leer­lin­gen van twee scho­len de eer­ste boom geplant. De bomen zijn geplant als afslui­ting van de omvang­rij­ke rio­le­ring- en her­in­rich­ting­werk­zaam­he­den van de Konin­gin­nen­buurt.

De gemeen­te heeft de Boom­feest­dag niet op de datum dat deze lan­de­lijk wordt gevierd laten plaats vin­den. Dat komt omdat bomen die in het najaar wor­den geplant meer kans heb­ben om te gaan groei­en dan bomen die in maart op de Nati­o­na­le Boom­feest­dag wor­den geplant. Door de gerin­ge hoe­veel­heid vocht in de bodem van Zand­voort heb­ben nieu­we bomen veel moei­te om aan te slaan. De gemeen­te stelt op ver­zoek van de scho­len les- en voor­lich­tings­ma­te­ri­aal beschik­baar.

 

Bron:
Zvoort.nl