Buddleja’s voor vlin­ders

Van Buddle­ja divi­dii ( Vlin­der­strui­ken) zijn de laat­ste jaren veel nieu­we ras­sen op de markt geko­men. In dit arti­kel wor­den de cul­ti­vars kort beschre­ven en wor­den de ver­schil­len in het aan­trek­ken van vlin­ders toe­ge­licht. De bloem­kleur van de vlin­der­struik is van belang voor vlin­ders. De paar­se tot paars­ro­ze kleur die Buddl­le­ja davi­dii van natu­re heeft is het aan­trek­ke­lijkst van alle­maal, gevolg door de pas­tel­tin­ten licht­paars en licht­blauw. De don­ker pur­pe­ren en blau­we kleu­ren zijn iets min­der aan­trek­ke­lijk, fel­ro­ze en wit het minst. Ide­aal is wan­neer de plant aan zuid- of zuid­oost-zij­de van een schut­ting of hees­ter­be­plan­ting staat, op een plek die beschut ligt voor de wind.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel ver­sche­nen in De Boom­kwe­ke­rij nr 44 jaar­gang 2007

Ook inte­res­sant:
sor­ti­ment, eco­lo­gie, gebruiks­waar­de­on­der­zoek

Bron:
Wage­nin­gen UR / Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving B.V (Mar­ga­reth Hop)
De boom­kwe­ke­rij