Breng de hout­wal­len en ach­ter­om­me­tjes terug

Ruil­ver­ka­ve­ling ver­nie­tig­de eeu­wen­oud land­schap met heg­gen en ker­ke­paad­jes. Waar­om dit instru­ment niet gebrui­ken om de oude situ­a­tie te her­stel­len?

De kwa­li­teit van onze groe­ne ruim­te heeft jaren­lang gele­den onder het gebrek aan regie van de over­heid. Dat moet in de toe­komst wor­den her­steld, onder meer door krach­ti­ge inzet van ruil­ver­ka­ve­ling.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel

Ook inte­res­sant:
Natuur, beleid, land­bouw

Bron:
Dag­blad Trouw (Tom Bade en Har­ry Boe­scho­ten)