Bra­bant trekt €2,7 mil­joen uit om ken­nis over bio­di­ver­si­teit te ver­gro­ten

Vijf­tien Bra­bant­se gemeen­ten, de pro­vin­cie en het Rijk trek­ken 2,7 mil­joen euro uit om de ken­nis over bio­di­ver­si­teit onder Bra­ban­ders te ver­gro­ten.
Bio­di­ver­si­teit is het totaal aan soor­ten plan­ten en die­ren in een bepaald (natuur)gebied. 2010 is het Inter­na­ti­o­na­le Jaar van de Bio­di­ver­si­teit. In het kader daar­van slaan vijf­tig orga­ni­sa­ties de han­den ineen om te kij­ken hoe ze de ken­nis onder jeugd, jon­ge­ren en vol­was­se­nen over bio­di­ver­si­teit kun­nen ver­gro­ten.

De ini­ti­a­tie­ven die daar­uit voort­ko­men wor­den vast­ge­legd in het zoge­noem­de edu­ca­tie­pro­gram­ma ‘Bra­bant­se Parels van Bio­di­ver­si­teit’.

Samen sterk
In de Noord-Bra­bant zijn al veel acti­vi­tei­ten die geor­ga­ni­seerd wor­den rond­om bio­di­ver­si­teit. Vaak wor­den die alleen voor één bepaal­de gemeen­te geor­ga­ni­seerd.

“We wil­len pro­be­ren die ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten aan elkaar te kop­pe­len, zodat er een net­werk ont­staat van eve­ne­men­ten op het gebied van bio­di­ver­si­teit”, ver­telt Wim Ruis van de IVN Ver­e­ni­ging voor Natuur- en Mili­eu­edu­ca­tie. “Veel pro­jec­ten lopen al. Die inven­ta­ri­se­ren we nu. In Til­burg heb je bij­voor­beeld een bio­di­ver­se tuin maar ook pro­jec­ten rond­om de gier­zwa­luw. Die kun­nen ook leuk zijn voor ande­re gemeen­ten. In het najaar orga­ni­se­ren we een beurs voor gemeen­ten waar alle acti­vi­tei­ten de revue pas­se­ren. Dan kun­nen ze kij­ken of er ini­ti­a­tie­ven zijn die ook voor hen inte­res­sant zijn.”

Bron:
Gemeen­te Til­burg