Bou­wen met Groen en Glas wordt ‘Knooppunt Bou­wen met Groen’

Bou­wen met Groen en Glas (BGG) en Knoop­punt Inno­va­tief Groen (KIG) bun­de­len hun kracht in het nieu­we ‘Knooppunt Bou­wen met Groen’. Het Knoop­punt maakt zich sterk voor de toe­pas­sing van groen als bron van vita­li­teit en ener­gie in de bebouw­de omge­ving.

In de afge­lo­pen twee jaar zijn BGG en KIG steeds meer gaan samen­wer­ken, omdat de twee programma’s elkaar inhou­de­lijk aan­vul­len en ver­ster­ken. Het samen­gaan van de twee programma’s ver­groot de kan­sen voor groen, en bete­kent een ver­bre­ding van de groe­ne sco­pe: naast groen in, op en aan gebou­wen richt het nieu­we Knoop­punt zich ook op groen tus­sen en rond­om gebou­wen. Groen­toe­pas­sin­gen die een gro­te meer­waar­de bie­den op het vlak van gezond­heid, wel­be­vin­den en duur­zaam­heid en ener­gie.

Na 2013
Het samen­gaan is ook een belang­rij­ke stap in de inte­gra­le toe­pas­sing van groen na 2013, de oor­spron­ke­lij­ke eind­da­tum van het pro­gram­ma BGG. Het nieu­we Knoop­punt wil een blij­vend ken­nis- en ser­vi­ce­punt wor­den voor de bouw‑, groen- en onder­wijs­sec­tor. Een lang­du­ri­ge inzet en goe­de bor­ging van ken­nis is immers nodig om de accep­ta­tie en inte­gra­tie van groen in de bebouw­de omge­ving blij­vend te rea­li­se­ren.

Acti­vi­tei­ten
De van­uit BGG geplan­de acti­vi­tei­ten, zoals de acti­vi­tei­ten op de Flo­ri­a­de, de cur­sus Bou­wen met Groen en Glas en ver­schil­len­de excur­sies gaan onver­min­derd door en wor­den aan­ge­vuld met het Knoop­punt Café, markt­plei­nen en work­shops. Momen­teel inven­ta­ri­seert BGG â€“ in navol­ging op de stu­die­reis naar Han­no­ver van vorig jaar – de moge­lij­ke bestem­min­gen voor een bou­wen met groen bui­ten­land­reis. Het op deze manier samen­bren­gen van par­tij­en, en het delen, ver­meer­de­ren en ver­sprei­den van ken­nis blijft een belang­rij­ke doel­stel­ling.

Een nieuw gezicht
Bij een nieu­we naam hoort een nieuw gezicht. De hui­di­ge BGG-web­si­te is dan aan­ge­past en uit­ge­breid, en abon­nees ont­van­gen de eer­ste digi­ta­le nieuws­brief ‘En nu groen’. Met deze maan­de­lijk­se nieuws­brief wor­den gein­te­res­seer­den op de hoog­te gehou­den van nieuws en acti­vi­tei­ten op het gebied van bou­wen met groen.

Knoop­punt Bou­wen met Groen wordt gefi­nan­cierd door het Pro­duct­schap Tuin­bouw, Pro­vin­cie Noord Bra­bant, Samen­wer­kings­ver­band regio Eind­ho­ven en Heli­con Oplei­din­gen.