Bos­koop­se boom­kwe­kers ope­nen hun deu­ren voor geïnteresseerden

Dat Bos­koop op wereld­schaal de baker­mat van de tuin­plant is, is in het boom­kwe­ker­ij­vak bekend. Voor veel con­su­men­ten en omwo­nen­den is dit een ver­ras­sing en ook de poli­tiek lijkt dit ondanks de Green­port-sta­tus nog wel eens te ver­ge­ten. Om hun trots te tonen, ope­nen diver­se kwe­kers daar­om op zater­dag 18 juni hun deu­ren voor het gro­te publiek.

“We maken een prach­tig pro­duct op een moder­ne manier met veel ken­nis van zaken en dat wil­len we graag aan ieder­een laten zien”, aldus één van de orga­ni­sa­to­ren van het eve­ne­ment.

Gro­te ver­schei­den­heid
Alle aan de open dag deel­ne­men­de bedrij­ven zijn geves­tigd aan de Insteek in Bos­koop. 

Voor deze opzet is geko­zen zodat bezoe­kers te voet de gro­te ver­schei­den­heid van de boom­kwe­ke­rij kun­nen ont­dek­ken. Dit boom­kwe­ke­rij­ge­bied is enke­le jaren geheel opge­knapt en is een voor­beeld van de moder­ne bedrijfs­in­rich­ting en infra­struc­tuur. Het gebied vol­doet geheel aan de eisen van deze tijd en laat  zien dat wer­ken, wonen en onder­ne­men goed samen­gaan.

De kwe­ke­rij­en rond­om de Insteek zijn op 18 juni van 10.00 tot 17.00 uur geo­pend. Naast tuin­lief­heb­bers en omwo­nen­den zijn vak­ge­no­ten natuur­lijk van har­te wel­kom.

Meer infor­ma­tie over de ope­nen kwe­ke­rij­dag »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.