Boom­plant­dag en zwerf­vuilac­tie in Scher­pen­zeel

Ook dit jaar orga­ni­seert de gemeen­te Scher­pen­zeel een boom­plant­dag. Op dins­dag 16 maart gaan 130 leer­lin­gen van basis­scho­len in Scher­pen­zeel samen met wet­hou­der De Rid­der bomen plan­ten op het open­ba­re trap­veld op de hoek Eiken­laan / Wil­lae­r­laan.

De ver­schil­len­de soor­ten die geplant wor­den, zijn onder ande­re de vel­des­doorn, de zwar­te els, de haag­beuk, de gewo­ne haze­laar, de mei­doorn en de schiet­wilg.

Zwerf­vuilac­tie
De plaat­se­lij­ke VVV en Land­goed Scher­pen­zeel orga­ni­se­ren op dezelf­de dag een zwerf­vuilac­tie in samen­wer­king met de gemeen­te Scher­pen­zeel. Hier­bij wor­den onder ande­re diver­se loca­ties in het bui­ten­ge­bied van Scher­pen­zeel geschoond van zwerf­vuil.

Bron:
Gemeen­te Scher­pen­zeel