Boom­kwe­ker Huver­ba ont­wik­kelt ‘groen label’ voor bomen

Om hove­niers en aan­leg- en onder­houds­be­drij­ven te advi­se­ren over de afvang­ca­pa­ci­teit van bomen en plan­ten ont­wik­kelt boom­kwe­ke­rij Huver­ba uit Opheus­den een ‘groen label’.

Huver­ba heeft de Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en Research Cen­tre gevraagd om de belang­rijk­ste ken­mer­ken van de afvang­ca­pa­ci­teit van bomen en plan­ten op een rij te zet­ten en een inschat­ting te maken van deze capa­ci­teit in hun assor­ti­ment. Want uit de onder­zoe­ken blijkt name­lijk dat de ene boom­soort meer stof uit de lucht weg­neemt dan de ande­re.

Juis­te boom op juis­te plek
In Neder­land is een zeer groot assor­ti­ment ver­krijg­baar voor het inrich­ten van de groe­ne ruim­te. Voor de aan­leg van een goed func­ti­o­ne­ren­de beplan­ting is de juis­te sor­ti­ments­keu­ze daar­om essen­ti­eel. Daar­bij moet het prin­ci­pe “de juis­te boom op de juis­te plek’ cen­traal staan. 

Meer infor­ma­tie over dit onder­werp vindt u op de site van Boom­kwe­ke­rij Huver­ba »

Bron:
Huver­ba