Bomenstruc­tuur­plan is getest in Zalt­bom­mel

Het bomenstruc­tuur­plan in de gemeen­te Zalt­bom­mel is onlangs in de prak­tijk getest en zal voor­dat het defi­ni­tief door de Raad wordt vast­ge­steld eerst op 8 en 9 febru­a­ri res­pec­tie­ve­lijk in Bru­chem en in Poe­deroi­j­en aan de bur­gers wor­den voor­ge­legd. Na goed­keu­ring door de Raad wordt een uit­voe­rings­plan opge­steld.

Het Boom­struc­tuur­plan is een instru­ment dat het bestaan van de belang­rijk­ste aan­we­zi­ge boom­struc­tu­ren borgt en tevens ver­be­te­ring aan­brengt in nu nog zwak­ke, maar belang­rij­ke struc­tu­ren. De boom­struc­tu­ren die in het plan zijn opge­no­men zijn van gro­te waar­de voor de gemeen­te op ver­schil­len­de gron­den, zoals bij­voor­beeld cul­tuur­his­to­rie, oriëntatie, ver­keers­ge­lei­ding en esthe­tiek.


Belang van bomen
In dit boom­struc­tuur­plan staat het belang van bomen benoemd en is de visie op boom­struc­tuur en de gewens­te boom­struc­tuur per kern beschre­ven. Twee stu­den­ten van de stu­die Tuin- en land­schaps­ma­na­ge­ment van HAS Den Bosch heb­ben dit plan uit­ge­werkt. Van­af 2006 is het plan in de prak­tijk door de gemeen­te gebruikt als lei­draad en is de wer­king van het plan getoetst en bij­ge­steld. Zo is bij­voor­beeld het actie­punt “Aan­vul­len van de Kas­teel­laan Neder­he­mert-Zuid” inmid­dels uit­ge­voerd. Dit als reac­tie op de toen vrij rigoreu­ze bomen­kap van Staats­bos­be­heer bij het kas­teel van Neder­he­mert.

Zalt­bom­mel hecht waar­de aan groen
De gemeen­te Zalt­bom­mel hecht gro­te waar­de aan haar groe­ne uit­stra­ling.

Bomen zijn als onder­deel van de open­ba­re ruim­te zeer waar­de­vol:

  • Een groe­ne en boom­rij­ke omge­ving wordt als een leef­baar woon- en werk­kli­maat erva­ren.
  • De aan­we­zig­heid van groen ver­min­dert stress en nodigt uit tot bewe­gen en spor­ten.
  • Bomen spe­ci­fiek heb­ben een gun­sti­ge invloed op het leef­kli­maat in de ste­de­lij­ke omge­ving, door­dat ze de tem­pe­ra­tuur mati­gen, geluid dem­pen, zor­gen voor een hoge­re lucht­voch­tig­heid en lucht­ver­ont­rei­ni­ging ver­min­de­ren.
  • Ste­den met veel groen zijn aan­trek­ke­lijk om in te wonen, inves­te­ren en recreëren.
  • Boom­struc­tuur is onder­deel van de ver­bin­ding tus­sen de bebouw­de kom en het bui­ten­ge­bied voor bur­gers en recre­an­ten.
  • Groen is een habi­tat waar­in aller­lei soor­ten flo­ra en fau­na kun­nen gedij­en en zich kun­nen ont­wik­ke­len. Boom­struc­tu­ren vor­men hier­bij een belang­rij­ke ver­bin­ding voor de eco­lo­gie. De aan­we­zig­heid van een hiërarchische boom­struc­tuur langs wegen, draagt bij aan de oriëntatie en ver­keers­ge­lei­ding in de gemeen­te.
  • Groen ver­vult een belang­rij­ke edu­ca­tie­ve func­tie omdat het bij­draagt aan de natuur­be­le­ving van kin­de­ren.
  • Voor­al het groen in de bui­ten­ge­bie­den laat de natuur leven en geeft de men­sen rust en plaats om te recreëren.

Bron:
Groen­Links Zalt­bom­mel