Bomen voor bete­re lucht­kwa­li­teit

Bomen en strui­ken langs de A50 bij Nij­me­gen moe­ten uit­wij­zen in hoe­ver­re flo­ra de lucht­kwa­li­teit kan ver­be­te­ren. In twee proef­vak­ken van tien bij hon­derd meter zijn dins­dag 18 maart in totaal hon­derd vol­groei­de naald- en loof­bo­men geplant. Een der­de proef­vak blijft leeg om een ver­ge­lij­king te kun­nen maken. De Stads­re­gio Arn­hem Nij­me­gen werkt voor het expe­ri­ment samen met Rijks­wa­ter­staat.

Het is vol­gens het minis­te­rie van Ver­keer het eer­ste expe­ri­ment in Neder­land op deze schaal. Uit inter­na­ti­o­naal lite­ra­tuur- en labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek blijkt dat beplan­ting de con­cen­tra­ties fijn­stof en stik­stof­di­oxi­de in de lucht kan ver­la­gen; de beplan­ting kan deze stof­fen afvan­gen.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het pers­be­richt
Lees hier meer over de proef­op­stel­ling

Ook inte­res­sant:
Lucht­kwa­li­teit, bomen, rijks­we­gen

Bron:
Stads­re­gio Arn­hem Nij­me­gen
Inno­va­tie­pro­gram­ma Lucht­kwa­li­teit