Boek ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ gepre­sen­teerd op Flo­ri­a­de

Na afloop van het con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’ op de Flo­ri­a­de is gis­te­ren het boek ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ gepre­sen­teerd. Uit han­den van Pie­ter Schalk, voor­zit­ter van de bege­lei­dings­com­mis­sie van het gebruiks­waar­de onder­zoek laan­bo­men ont­ving Bert Gijs­berts, voor­zit­ter van bran­che­ver­e­ni­ging VHG, het eer­ste exem­plaar.

In het onder­zoeks­pro­ject ‘Gebruiks­waar­de­on­der­zoek laan­bo­men’ zijn  in de afge­lo­pen vijf­tien jaar in 17 gemeen­ten en 3 proef­tui­nen test­be­plan­tin­gen aan­ge­legd van in totaal 75 soor­ten en cul­ti­vars. In deze beplan­tin­gen is de ont­wik­ke­ling van de bomen gedu­ren­de een peri­o­de van 7–10 jaar gede­tail­leerd gevolgd en zijn de erva­rin­gen met onder­houd en beheer in beeld gebracht. Daar­naast is ook gewerkt aan een tien­tal meer alge­me­ne thema’s, zoals snoei, wor­tel­op­druk, sub­straat, groeiplaats,klimaat en bomen. Onder­zoe­ker Jelle Hiemstra van Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving (PPO): “Het onder­zoek heeft heel veel waar­de­vol­le infor­ma­tie opge­le­verd die voor ieder­een in dit boek en op onze web­si­te beschik­baar is. Ik ver­wacht dat daar de komen­de jaren nog veel bij kan komen, als de bomen ver­der uit­groei­en. De uit­da­ging daar­bij is ook de bij­dra­ge van deze bomen aan de moder­ne baten van groen te karak­te­ri­se­ren, zoals de bij­dra­ge aan lucht­kwa­li­teit, leef­kli­maat, bio­di­ver­si­teit, water­ber­ging, ves­ti­gings­kli­maat, soci­a­le cohe­sie etc”. Meer infor­ma­tie over dit onder­zoek is te vin­den op www.straatbomen.nl .

Belang van onder­zoek
Na het in ont­vangst nemen van het boek ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ bena­druk­te Gijs­berts dat dit soort onder­zoek naar de alge­he­le waar­de van straat­bo­men nood­za­ke­lijk blijft voor de groen­sec­tor, maar zeker ook voor gemeen­ten. “Het is aan de keten — van boom­kwe­ker tot eind­af­ne­mer – om col­lec­tief finan­ci­ë­le mid­de­len op te hoes­ten om dit soort onder­zoek te kun­nen blij­ven uit­voe­ren.”

Per­spec­tief­rij­ke soor­ten
In het boek ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ staat een selec­tie van 25 bomen van de in totaal 75 onder­zoch­te bomen. Deze selec­tie is een greep uit de per­spec­tief­rij­ke soor­ten uit het onder­zoek en bedoeld om een beeld te geven van de vele moge­lijk­he­den die er zijn. Dit boek­werk levert samen met de web­si­te www.straatbomen.nl een bij­dra­ge aan de keu­ze van de juis­te boom op de juis­te plaats en daar­mee aan een groe­ne en gezon­de leef- en werk­om­ge­ving.

Finan­cie­ring
Het Gebruiks­waar­de­on­der­zoek laan­bo­men wordt gefi­nan­cierd door het Pro­duct­schap Tuin­bouw (PT). De uit­ga­ve ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ is tot stand geko­men door samen­wer­king van PPO en Plant Publi­ci­ty Hol­land, in het kader van De Groe­ne Stad, www.degroenestad.nl, met finan­ci­ë­le steun van het PT.

Down­lo­a­den
Via www.straatbomen.nl en via De Groe­ne Stad is het boek te down­lo­a­den. Het boek is in een klei­ne opla­ge gedrukt en is via de genoem­de web­si­tes voor 20 euro bij PPH en PPO ver­krijg­baar. Wan­neer de opla­ge uit­ver­kocht is, is het moge­lijk deze tegen kost­prijs te laten her­druk­ken.