Bio­di­ver­si­ty and natu­ra 2000 in urban are­as

De mees­te Euro­pe­se ste­den her­ber­gen een rij­ke en diver­se wil­de fau­na en flo­ra en als dus­da­nig dra­gen deze ste­den in belang­rij­ke mate bij tot het stop­zet­ten van het
bio­di­ver­si­teits­ver­lies in Euro­pa. Het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Gewest is hier een goed
voor­beeld van.
Erva­ring leert dat in  gro­te ste­den natuur­be­heer erg ver­schilt en veel com­plexer is dan op het plat­te­land. Ondanks de veel­heid aan lite­ra­tuur over stad­s­eco­lo­gie, is er een gebrek aan stu­dies die goe­de prak­tijk­voor­beel­den over natuur­be­heer in de stad en de inte­gra­tie van bio­di­ver­si­teit­be­leid in het stads­be­leid illu­stre­ren.