Bij­zon­der infil­tre­rend groen­plein in Rot­ter­dam geo­pend

Het bij­zon­de­re Johan Idap­lein in deel­ge­meen­te Noord, Rot­ter­dam is geo­pend. Onder het plein kan 360.000 liter regen­wa­ter wor­den opge­van­gen. Een bij­zon­der en mooi plein, noem­de wet­hou­der Van Huf­fe­len het. Bij­zon­der, omdat er een water­ber­ging onder zit, waar­door we dro­ge voe­ten hou­den. En mooi omdat het zo groen en kleur­rijk is.

Het plein is na een gron­di­ge opknap­beurt van een paar maan­den klaar. Nog niet zo lang gele­den was het Johan Idap­lein een grau­we, ste­ni­ge plek vol hek­ken, waar een enke­ling een bal­le­tje trap­te. Er is alles aan gedaan om er mul­ti­func­ti­o­neel plein van te maken, waar de hele buurt zich wel­kom voelt. Veel groen, nieu­we speel­toe­stel­len, een chill­plek en een wan­del­pro­me­na­de. Tege­lij­ker­tijd is het plein onder­gronds aan­ge­pakt. Daar wordt nu op een slim­me manier regen­wa­ter opge­van­gen.

Infil­tre­rend
Onder het plein lig­gen name­lijk 1100 infil­tra­tie­krat­ten, die onge­veer 360.000 liter regen­wa­ter kun­nen opvan­gen. Van­uit die krat­ten kan het water infil­tre­ren in de bodem. Het scho­ne regen­wa­ter komt in de bodem bij het grond­wa­ter en dat is goed voor de grond­wa­ter­stand in deze omge­ving. Boven­dien ont­las­ten we hier­mee ook het riool. Infil­tre­ren van regen­wa­ter gebeurt vaker in Rot­ter­dam. Uniek is wel de com­bi­na­tie met het mul­ti­func­ti­o­ne­le plein.

1.000 vier­kan­te meter groen
Het Johan Idap­lein is in alle opzich­ten een duur­zaam plein. In totaal is er 1000 vier­kan­te meter groen geplant op stuk­ken waar het eerst grijs was. Dat vari­eert van een edu­ca­tie­ve school­tuin (Hil­de­gar­dis­school), der­tien flin­ke bomen (gro­te­re maat dan gemid­deld), een vel­des­doorn­haag van ruim 750 stuks tot een hor­ten­sia­perk­je en twee gras­veld­jes. Ook de groei­om­stan­dig­he­den voor de bestaan­de bomen zijn fors ver­be­terd. De sfeer van het plein is dan ook totaal ver­an­derd.

Inno­va­tief
Rot­ter­dam werkt aan inno­va­tie­ve oplos­sin­gen om in de druk­ke bin­nen­stad vol­doen­de water­ber­ging aan te leg­gen. Afde­ling Water­ma­na­ge­ment van Gemeen­te­wer­ken coör­di­neert deze maat­re­gel uit het deel­ge­meen­te­lijk water­plan. Finan­cie­ring vindt plaats samen met het water­schap. Het inge­ni­eurs­bu­reau heeft de onder­grond­se voor­zie­ning ont­wor­pen.

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam