Bezoek aan Amster­dam­se par­ken enorm geste­gen

Groen in de stad is belang­rij­ker dan ooit. Het bezoek aan par­ken en groe­ne  recre­a­tie­ge­bie­den is in de afge­lo­pen tien jaar in Amster­dam explo­sief geste­gen.
Het is voor het eerst dat de eco­no­mi­sche waar­de van groen voor de stad zo nadruk­ke­lijk naar voren komt.

Dit blijkt uit het Gro­te Groen­on­der­zoek dat de Dienst Ruim­te­lij­ke Orde­ning en de dienst Onder­zoek en Sta­tis­tiek van de gemeen­te Amster­dam heb­ben uit­ge­voerd.

Ook blijkt dat groen een ves­ti­gings­fac­tor is gewor­den voor men­sen en bedrij­ven.

Groen doet er toe
“Groen in onze stad doet er toe. Dat is nu wel over­tui­gend dui­de­lijk gewor­den. Waar men­sen eer­der bui­ten de stad op zoek gin­gen naar groen, zijn de par­ken nu onder­deel gewor­den van het ste­de­lij­ke leven”, aldus wet­hou­der Marij­ke Vos (Open­ba­re Ruim­te en Groen).

 

Bron:
Gemeen­te Amster­dam