Bewo­ner­s­in­breng in het groen

Dit pro­ject, in opdracht van het minis­te­rie van LNV, levert voor gemeen­ten en cor­po­ra­ties met her­struc­tu­re­rings-plan­nen beproef­de bena­de­rin­gen voor bewo­ner­s­in­breng in het groen. Aan de hand van case­stu­dies wor­den moge­lijk­he­den ver­kend om bur­gers inten­sie­ver bij het groen te betrek­ken.
Tref­woor­den bij dit rap­port: bewo­ners­par­ti­ci­pa­tie, beheer, bele­ving, open­ba­re ruim­te, par­ti­ci­pa­tie, open­baar­groen, alloch­to­nen, autoch­to­nen