Bewo­ners Nij­me­gen stel­len mani­fest ‘Groene men­sen Wen­sen’ op

Ver­ont­rus­te inwo­ners van Nij­me­gen heb­ben samen een ‘Bewonersmanifest’ opge­steld waar­in zij hun zor­gen uiten omtrent het groen­be­leid van de gemeen­te Nij­me­gen. Het mani­fest bevat ook ‘groene’ voor­stel­len om het ‘Groen’ in Nij­me­gen in de toe­komst beter mee te kun­nen laten wegen in de belan­gen­af­we­gin­gen die steeds plaats­vin­den.

Bou­de­wijn Cor­s­ti­aen­sen van Stich­ting Natu­ra­ma schrijft op de site Nij­me­gen­on­li­ne dat naar aan­lei­ding van het Bewo­ners­ma­ni­fest voor­stel­len op het groen­ge­bied kun­nen ont­staan die met elkaar weer nieu­we ope­nin­gen kun­nen bie­den.

Cor­s­ti­aen­sen : “Het gaat bij mij nu om de inzet van een ieder om het over het ‘Groen’ in onze stad te heb­ben. Ook een kind mag een eigen ‘Groen’ visie heb­ben, en alle Nij­mee­g­se bur­gers samen natuur­lijk ook.”

Cor­s­ti­aen­sen geeft aan dat ondanks de goe­de bedoe­lin­gen van het mani­fest het niet een­vou­dig zal zijn het Bewo­ners­ma­ni­fest in alle bestuurs­la­gen geac­cep­teerd te krij­gen. “De inzet van de ini­ti­a­tief­ne­mers van het mani­fest ver­dient lof en waar­de­ring, zeker gezien de te ver­wach­ten tegen­stand. Daar­om onder­steun ik het Bewo­ners­ma­ni­fest op per­soon­lij­ke titel.”

Het lijkt Cor­s­ti­aen­sen leuk om na de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen in maart 2010 een prijs­vraag uit te schrij­ven gericht aan alle bur­gers, met de vraag wie het bes­te ‘Groen’ voor­stel voor Nij­me­gen heeft.”

Meer over het bewo­ners­ma­ni­fest »

Bron:
Nij­me­gen­on­li­ne