Bever­wijk maakt de Bomen­ba­lans op

In het kader van het bomen­be­leid wordt jaar­lijks door de gemeen­te Bever­wijk een bomen­ba­lans opge­steld. Zo kan de gemeen­te een goed beeld krij­gen van de bomen­stand in de gemeen­te. Dit instru­ment is in 2002 opge­zet, nadat de gemeen­te­raad beslo­ten had tot een her­plant­plicht van gekap­te bomen.

In 2012 zijn 173 bomen aan­ge­plant en 270 bomen gekapt. Toch staat de tota­le balans sinds de start in 2002 op 172 bomen posi­tief. Sinds eni­ge jaren slaat de balans nega­tief door. Dit is een gevolg van gewij­zigd bomen­be­leid: er wordt meer nadruk gelegd op kwa­li­teits­ver­be­te­ring van de bomen en de uit­stra­ling van de buurt en min­der op de kwan­ti­teit. Daar­bij zijn dit jaar 228 bomen geveld door natuur­lij­ke oor­za­ken zoals vorst- en storm­scha­de.

Natuur­lij­ke oor­za­ken
Het afge­lo­pen jaar zijn er in ver­hou­ding veel bomen gekapt van­we­ge natuur­lij­ke oor­za­ken. In totaal lie­pen 70 bomen vorst­scha­de op. Dit was voor­al te wij­ten aan de zach­te janu­a­ri­maand gevolgd door een stren­ge vorst in febru­a­ri. Daar­naast heb­ben storm, ziek­te en para­sie­ten vaak fata­le gevol­gen. Dit jaar zijn 228 bomen gekapt van­we­ge natuur­lij­ke oor­za­ken, door­gaans zijn dat er ‘slechts’ ruim 100.

Her­in­rich­ting
Bin­nen her­in­rich­tings­pro­jec­ten zijn dit jaar 36 bomen ver­wij­derd en 76 bomen aan­ge­plant. Bij der­ge­lij­ke pro­jec­ten wordt al in een vroeg sta­di­um beke­ken wel­ke bomen bin­nen het plan behou­den kun­nen wor­den en wel­ke (groen)uitstraling de wijk na de her­in­rich­ting moet krij­gen. Het uit­gangs­punt is om de aan­we­zi­ge waar­de­vol­le bomen in de plan­nen op te nemen en om het bestaan­de groen­beeld te eve­na­ren of zelfs te over­tref­fen. Pro­jec­ten die dit jaar veel invloed op de balans heb­ben gehad zijn het Sta­ti­ons­ge­bied, Wijk aan Zee en de Ples­man­weg. De komen­de jaren wor­den extra bomen aan­ge­plant in Oos­ter­wijk en in het Wij­ker­baan­pro­ject.

Meer aan­dacht voor kwa­li­teit en uit­stra­ling
In het in 2011 vast­ge­stel­de Bomen­be­leids­plan krij­gen kwa­li­teit en uit­stra­ling meer aan­dacht dan kwan­ti­teit. Bij her­in­rich­ting wordt vaker geko­zen voor het plan­ten van een gro­te­re, kwa­li­ta­tief bete­re boom dan voor enke­le klei­ne boom­pjes. Zo krijgt de uit­stra­ling van een straat of buurt meer allu­re. Het gevolg is wel dat het aan­tal bomen afneemt.

Bezui­ni­gin­gen
In de onlangs vast­ge­stel­de bezui­ni­gin­gen is ook het bud­get voor het bomen­be­leid gekort. Dat bete­kent dat er goe­de afwe­gin­gen gemaakt moe­ten wor­den hoe het hui­dig beschik­ba­re bud­get de komen­de jaren te beste­den. In ieder geval blijft het een punt van aan­dacht om de balans zo even­wich­tig moge­lijk te hou­den.

Bron:
Gemeen­te Bever­wijk