Basis­school Oss plant boom in kader van ‘Bomen voor School’

Basis­school Het Baken in Oss ont­vangt de eer­ste boom van het pro­ject ‘Bomen voor School’. Wet­hou­der Hoek­sema plant de eer­ste boom samen met tien leer­lin­gen op don­der­dag 12 april. Door dit pro­ject krij­gen tien basis­scho­len een extra boom op hun school­plein.

Scho­len met wei­nig groen op hun school­plein doen mee met dit pro­ject. Het plan­ten van een boom is ook een goed moment om aan­dacht te beste­den aan natuur- en mili­eu­edu­ca­tie. De scho­len krij­gen een les­pak­ket van Hove­niers Infor­ma­tie Cen­trum (HIC) en pro­fes­si­o­neel advies. Het voor­jaar van 2012 is het start­schot om alle bomen te plan­ten. ‘Bomen voor Scho­len’ is in het leven geroe­pen door Pro­ject­bu­reau Orbis. De gemeen­te Oss heeft geld voor deze actie beschik­baar gesteld.

Lees ook:
Wet­hou­der Til­burg plant boom in kader van ‘Bomen voor Scho­len’ 

Bron:
Nati­o­na­le Onder­wijs­gids