Baarnsch Lyce­um krijgt meer groen op nieuw school­ter­rein

Op het ter­rein van het Baarnsch Lyce­um aan de Toren­laan is het slo­pen van de oude en het bou­wen van nieu­we school­ge­bou­wen in vol­le gang. Het ter­rein en het groen erom heen zul­len door de her­in­rich­ting de komen­de tijd ingrij­pend ver­an­de­ren. Er zul­len bestaan­de bomen moe­ten ver­dwij­nen, maar er komen veel meer nieu­we bomen voor terug.

Onlangs zijn er twee kap­ver­gun­nin­gen aan­ge­vraagd voor het ver­wij­de­ren van een hout­sin­gel en een aan­tal bomen in bos­plant­soen rond­om de school. De hout­sin­gel aan de zuid­zij­de van het ter­rein moet ver­wij­derd wor­den om plaats te maken voor fiet­sen­stal­lin­gen en een wan­del- en pau­ze­ge­bied. Ten noor­den van de school moet een aan­tal bos­scha­ges en bomen ver­dwij­nen. Hier komt name­lijk een sport­veld. Door de gewens­te flexi­be­le inde­ling van de sport­vel­den in com­bi­na­tie met ter­reinop­ho­ging kan geen van de bomen daar gehand­haafd blij­ven.

Kap van bomen wordt ruim­schoots gecom­pen­seerd
Het ver­lies van de bomen zal ruim­schoots wor­den gecom­pen­seerd. Er wor­den name­lijk veel meer bomen terug­ge­plant dan dat er ver­dwij­nen. Zo komt er een extra bomen­rij met beu­ken naast de Toren­laan en meer dan 80 pla­ta­nen in de wan­del- en pau­ze­ge­bie­den. Rond­om een nieuw aan­ge­leg­de vij­ver komen 45 lin­den. Rond­om het sport­veld blijft de groen­struc­tuur deels gehand­haafd en wordt aan­ge­vuld met groen en bomen. In totaal zul­len er 41 bomen ver­dwij­nen en komen er 159 nieu­we bomen terug.