augu­Ont­dek de Green Mile van Rot­ter­dam

Op ont­dek­kings­reis langs de Green Mile in de Rot­ter­dam­se wijk Delf­sha­ven wor­den geïn­te­res­seer­den geprik­keld om het bij­zon­de­re groen te bekij­ken. Zo kun­nen bezoe­kers onder meer mee­doen aan een toer over het dak­park.

Op zon­dag 26 augus­tus vindt de Green Mile – onder­deel van de Groe­ne Loper – plaats in Delf­sha­ven. Van wijk­tuin Vree­lust in Span­gen tot de Tuin aan de Maas op de Mul­ler­pier.

Geheim van Rot­ter­dam
Wijk­tuin Vree­lust is een goed bewaard groen geheim van Rot­ter­dam. De gro­te tuin ligt tus­sen het Kas­teel van Span­gen en de Spaan­se Pol­der. Spe­ci­aal voor de Groe­ne Loper is er een toe­gang gemaakt aan de ach­ter­kant van de tuin. Zo kun­nen bezoe­kers van­uit Span­gen de tuin berei­ken via de oude Spoor­dijk. In de tuin is veel te bele­ven: muziek, heer­lij­ke groe­ne hap­jes en ver­se groen­te direct van het land zijn te koop.

Meer Groe­ne Loper ont­dek­kings­rei­zen
De ont­dek­kings­reis naar de groe­ne ziel van de stad is op drie Groe­ne Loper zon­da­gen. Op 19 augus­tus is de ont­dek­kings­reis naar het plat­te­land van­uit Noord naar Over­schie en het Hof van Del­f­land. Op zon­dag 26 augus­tus staat dus de Green Mile in Delf­sha­ven cen­traal. En op 2 sep­tem­ber laat de Groe­ne Loper zien dat Feij­enoord nog veel meer span­nend groen heeft dan het gras van de Kuip.

Meer infor­ma­tie
Het vol­le­di­ge pro­gram­ma en alle infor­ma­tie over reser­ve­ren, kos­ten etc. staat op groeneloper010.nl.  

Groen Boek­je
In het Groen Boek­je staat een aan­tal bij­zon­de­re groe­ne plek­ken in Rot­ter­dam beschre­ven. Bij­zon­der­he­den, loca­ties en ope­nings­tij­den zijn over­zich­te­lij­ke op een rij gezet. Het boek­je is voor 2,95 te koop op diver­se loca­ties in de stad.  

.