Arn­hem en Sluis Groen­ste stad en dorp van Neder­land

Arn­hem en Sluis heb­ben Goud gewon­nen in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2008. Een jaar lang mogen zij zich de groen­ste stad en dorp van Neder­land noe­men. De Gel­der­se hoofd­stad Arn­hem won in de cate­go­rie ‘steden’ en het Zeeuw­se dorp Sluis werd tot win­naar uit­ge­roe­pen in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’. De twee win­nen­de gemeen­ten ver­te­gen­woor­di­gen Neder­land vol­gend jaar in de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le, waar­aan door 12 Euro­pe­se lan­den wordt deel­ge­no­men. Tij­dens de prijs­uit­rei­king op 8 okto­ber in het The­a­ter Mar­kant in Uden ont­vin­gen de win­naars hun prijs uit han­den van Mr. G.B. Raap­horst, direc­teur Natuur van het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit, die Minis­ter Ver­burg ver­ving.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het pers­be­richt

Ook inte­res­sant:
Enten­te Flo­ra­le, open­baar groen, groen­com­pe­ti­tie

Bron:
Enten­te Flo­ra­le