ANWB inves­teert €500.000 in Rosa­ri­um­park

Wet­hou­der Leny Vis­sers-Koop­man van de gemeen­te Zaan­stad en Mir­jam Sij­mons van de ANWB heb­ben onlangs een inten­tie­ver­kla­ring voor het rea­li­se­ren van een Groen­plein in het Rosa­ri­um­park onder­te­kend. De ANWB wil €500.000 inves­te­ren in een ANWB Groen­plein in het Rosa­ri­um­park in Krom­me­nie en de gemeen­te draagt hier zo’n €800.000 aan bij.

ANWB en Krommenie investeren € 1,3 miljoen in parkHet Rosa­ri­um­park staat op de plan­ning om door de gemeen­te opge­knapt te wor­den. In samen­wer­king met de ANWB wordt nu van het park weer een pret­ti­ge plek voor ont­moe­ting en gebruik voor recre­a­tie­ve doel­ein­den gemaakt.

Wet­hou­der Leny Vis­sers-Koop­man van open­ba­re ruim­te is blij met het ini­ti­a­tief van de ANWB. “Zaan­stad heeft de ambi­ties om van het Rosa­ri­um­park een mooi nieuw park te maken dat als moder­ne ont­moe­tings­ruim­te wordt gebruikt voor jong en oud. Dit sluit naad­loos aan bij het pro­gram­ma van de ANWB. Daar­naast heb­ben wij als col­le­ge met elkaar afge­spro­ken om meer samen­wer­kings­pro­jec­ten met bedrij­ven en maat­schap­pe­lij­ke part­ners uit te voe­ren. Het Groen­plein in het Rosa­ri­um­park wordt daar een mooi voor­beeld van.”

Gro­te behoef­te aan groe­ne omge­ving
De ANWB inves­teert in stads­par­ken en groen­plei­nen, omdat uit onder­zoek blijkt dat er in de direc­te leef­om­ge­ving gro­te behoef­te is aan groe­ne plek­ken, zoals par­ken, plant­soe­nen en water­par­tij­en. Het ANWB Groen­plein moet een plek wor­den waar je samen naar­toe gaat of afspreekt. Een plek die jong en oud samen­brengt om er hun vrije tijd door te bren­gen, om er te spe­len, maar ook om in de open­lucht te wer­ken.

Meer infor­ma­tie
ANWB groep­lein »

Bron:
Gemeen­te Zaan­stad