Anne­ma­rie Jor­rits­ma (VNG) neemt pos­ter en boek ‘Groen Loont!’ in ont­vangst

Anne­ma­rie Jor­rits­ma, voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging van Neder­land­se Gemeen­ten (VNG), heeft gis­te­ren­mid­dag de pos­ter en het boek ‘Groen Loont’ in ont­vangst geno­men.  Deze uit­rei­king uit han­den van Bert Gijs­berts, namens de ini­ti­a­tief­ne­mers van Groen Loont, is tevens de aftrap van de cam­pag­ne Groen Loont.

Gijs­berts bena­druk­te in zijn toe­spraak dat in deze cam­pag­ne de eco­no­mi­sche waar­de van het groen cen­traal staat en niet de gemeen­te­lij­ke bezui­ni­gin­gen. “Het boek en de pos­ter ‘Groen Loont!’ geven infor­ma­tie over het ren­de­ment van De Groe­ne Stad in har­de euro’s.

Neder­land­se gemeen­ten
Groen is geen kos­ten­post op de gemeen­te­lij­ke begro­ting, maar een investering!” Jor­rits­ma liet weten deze cam­pag­ne een goed ini­ti­a­tief te vin­den en nam met veel genoe­gen de pos­ter en het boek  in ont­vangst. Ze beloof­de deze infor­ma­tie zeker onder de aan­dacht te bren­gen van de Neder­land­se gemeen­ten.

Ini­ti­a­tief­ne­mers Groen Loont
De ini­ti­a­tief­ne­mers van Groen Loont zijn Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH), Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, Hove­niers Infor­ma­tie Cen­trum (HIC), ANWB, Groen­fo­rum Neder­land, Enten­te Flo­ra­le Neder­land, Pro­duct­schap Tuin­bouw en Bomenstich­ting. Met deze actie infor­me­ren ze gemeen­ten, pro­vin­cies, de lan­de­lij­ke over­heid, de bouw­sec­tor, woningbouwcoöperaties, boom­kwe­kers en groenvoorzieners/hoveniers over de baten van het groen. In 2011 ver­schij­nen vier nieuws­brie­ven waar­in de maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche waar­de van het groen in de leef­om­ge­ving cen­traal staan. De nieuws­brie­ven bie­den weten­schap­pe­lijk bewijs en con­cre­te voor­beel­den uit de prak­tijk.

Bur­ger
Naast het infor­me­ren van publie­ke en pri­va­te orga­ni­sa­ties wor­den ook bur­gers  betrok­ken bij deze cam­pag­ne. Met redac­ti­o­ne­le pagina’s die wor­den aan­ge­bo­den aan de Neder­land­se huis-aan-huis­bla­den, zal de bur­ger over nut en nood­zaak van zijn groe­ne omge­ving wor­den geïnformeerd.

Con­gres
Eind okto­ber, voor­af­gaand aan de prijs­uit­rei­king van Enten­te Flo­ra­le voor de groen­ste stad en dorp van Neder­land, vindt er in Deven­ter een con­gres plaats waar­in de eco­no­mi­sche waar­de van het groen door diver­se des­kun­di­gen onder de aan­dacht zal wor­den gebracht. 

Down­lo­a­den

Bert Gijs­berts over­han­dig­de het eer­ste exem­plaar van het boek ‘Groen Loont’ aan Anne­ma­rie Jor­rits­ma

Deze web­si­te is powe­red by Groen­fo­rum Neder­land, Plant Publi­ci­ty Hol­land en moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.