Amster­dams Slo­ter­plas wordt attrac­tief stads­park

De bestuur­ders van de stads­de­len in Amster­dam wil­len samen met de gemeen­te Amster­dam en de woning­cor­po­ra­ties Stad­ge­noot en Far West een attrac­tief en goed bezocht stads­park van Slo­ter­plas maken. De ambi­tie van de bestuur­ders is een leven­di­ge Slo­ter­plas waar ruim­te is voor sport, cul­tuur, recre­a­tie en ste­de­lij­ke ont­moe­ting.

De Slo­ter­plas vormt samen met het omlig­gen­de park straks het groe­ne hart van het nieu­we stads­deel Nieuw-West. Voor 200.000 Amster­dam­mers is dit het meest dicht­bij gele­gen park. Het is daar­mee een belang­rijk recre­a­tie­ge­bied voor veel Amster­dam­mers. Toch zijn de hui­di­ge voor­zie­nin­gen en de acti­vi­tei­ten rond de Slo­ter­plas nog rela­tief onbe­kend. Er zijn nieu­we voor­zie­nin­gen en acti­vi­tei­ten nodig die nieu­we bezoe­kers naar de bin­nen­ste­de­lij­ke plas trek­ken.

De voor­zie­nin­gen en acti­vi­tei­ten moe­ten pas­sen bij de karak­te­ris­tie­ke kwa­li­tei­ten van de Wes­te­lij­ke Tuin­ste­den en tege­lij­ker­tijd de oevers van de plas meer allu­re geven.

 

Toe aan kwa­li­teits­im­puls
Het Slo­ter­park is ook toe aan een kwa­li­teits­im­puls. Er is ach­ter­stal­lig onder­houd en de toe­gan­gen van het park heb­ben onvol­doen­de uit­stra­ling. De eer­ste ver­be­te­rin­gen zijn al klaar of in gang gezet. Langs het wan­del- en trai­nings­par­cours ‘rondje Slo­ter­plas’ is de ver­lich­ting ver­be­terd, zijn er infor­ma­tie­bor­den geplaatst en zijn er voor­jaars­bloe­men gezaaid die bin­nen­kort in alle kleu­ren bloei­en.

Meer voor­zie­nin­gen en acti­vi­tei­ten
De betrok­ken par­tij­en wil­len de plas aan­trek­ke­lij­ker maken met meer voor­zie­nin­gen en acti­vi­tei­ten. Wet­hou­der Caro­lien Gehrels, stads­deel­be­stuur­ders Tys de Ruij­ter (Geu­zen­veld-Slo­ter­meer), Ach­med Baâdoud (Osdorp) en Pau­lus de Wilt (Slo­ter­vaart) en cor­po­ra­tie­di­rec­teu­ren Gerard Ande­rie­sen (Stad­ge­noot) en Jac­ques Thie­len (Far West) onder­te­ken­den gis­te­ren een over­een­komst om de samen­wer­king aan de ver­be­te­ring van de Slo­ter­plas vast te leg­gen.

Meer infor­ma­tie:

Bron:
Gemeen­te Amster­dam