Amster­dams Oos­ter­park krijgt €1,3 mil­joen voor aan­pak park

Het Oos­ter­park krijgt van de cen­tra­le stad Amster­dam € 1,3 mil­joen voor de aan­pak van het park. Het pro­gram­ma Ver­dub­be­ling Oos­ter­park is geko­zen uit een selec­tie van vijf par­ken die in aan­mer­king wil­den komen voor het geld.

Dit bedrag maakt deel uit van de zoge­naam­de groen­gel­den, die bedoeld zijn om het groen in Amster­dam te ver­ster­ken en te ver­be­te­ren. Ver­dub­be­ling Oos­ter­park is geko­zen, omdat daar­door de hoe­veel­heid groen wordt ver­meer­derd bin­nen het bestaan­de opper­vlak. Ook is Ver­dub­be­ling Oos­ter­park al een eind op weg: wan­neer de stads­deel­raad dit najaar het Voor­lo­pig Ont­werp vast­stelt, kan vol­gend jaar met de uit­voe­ring wor­den begon­nen (na de zomer). Het is de bedoe­ling dat de toe­ge­ken­de sub­si­die nog deze bestuurs­pe­ri­o­de wordt uit­ge­ge­ven.

“Groen toe­gan­ke­lijk maken voor bewo­ners“
Stads­deel­wet­hou­der Nevin Özütok is zeer blij met de toe­wij­zing van de groen­gel­den. “Het Oos­ter­park is een belang­rijk stadspark,” ver­tel­de ze aan Het Parool, “met deze sub­si­die kun­nen we het park nóg beter maken. Het geld stelt ons in staat aller­lei groen in het park dat nu nog ach­ter hek­ken staat, toe­gan­ke­lijk te maken voor bewo­ners. Er moet nog veel gebeu­ren, maar deze toe­wij­zing gaat ons goed helpen.”

Open­ba­re ruim­te in park gro­ter maken
Met het pro­gram­ma Ver­dub­be­ling Oos­ter­park wil stads­deel Oost de open­ba­re ruim­te in het park gro­ter maken. Dat kan door zoveel moge­lijk hek­ken rond­om de his­to­ri­sche gebou­wen weg te halen. De nu nog ontoe­gan­ke­lij­ke ter­rei­nen wor­den dan open­baar en groen inge­richt. Vorig jaar werd zo voor de voor­ma­li­ge open­lucht­school de eer­ste 2500 m² aan het park toe­ge­voegd. Dit najaar staat het Voor­lo­pig Ont­werp Ver­dub­be­ling Oos­ter­park op de agen­da van de stads­deel­raad. Dat is een voor­stel voor een nieu­we inrich­ting van de open­ba­re ruim­te in de noord­rand van het Oos­ter­park. Tege­lijk met de Ver­dub­be­ling hoopt het stads­deel ook geld vrij te kun­nen maken voor de aan­pak van de ver­zak­king van het park. Voor­stel­len hier­voor vol­gen nog.

Infor­ma­tie over de ver­dub­be­ling van het Oos­ter­park »

Bron:
Gemeen­te Amster­dam Stads­deel Oost

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.