Amstel­veen inves­teert €1 mil­joen in Amster­dam­se Bos

Op ver­zoek van de gemeen­te Amster­dam betaalt de gemeen­te Amstel­veen in 2012 een­ma­lig €1 mil­joen mee aan de fysie­ke infra­struc­tuur van het Amster­dam­se Bos.

Dit omdat veel Amstel­ve­ners gebruik maken van het Bos, het Bos gro­ten­deels op Amstel­veens grond­ge­bied ligt en Amster­dam tot op heden voor­ziet in alle beheer- en inves­te­rings­kos­ten.

Aan­pas­sen bestem­mings­plan
Naast de financiële bij­dra­ge past de gemeen­te Amstel­veen het bestem­mings­plan aan waar­door het aan­tal groot­scha­li­ge eve­ne­men­ten op het Land van Bos­se toe kan nemen naar maxi­maal vier per jaar. Hier staat tegen­over dat de gemeen­te Amster­dam bij de Stads­re­gio bevor­dert dat de gemeen­te Amstel­veen met ingang van 2012 maxi­maal 90 wonin­gen extra mag toe­wij­zen aan inwo­ners van Amstel­veen.

Loka­le voor­rang
Amstel­veen zal deze extra ruim­te inzet­ten voor loka­le voor­rang, maar ook voor het her­huis­ves­ten van Amstel­ve­ners die komen uit de maat­schap­pe­lij­ke opvang (zoals jeugd­in­stel­lin­gen, psy­chi­a­trie en dak­lo­zen­op­vang). Ook houdt Amster­dam nadruk­ke­lijk reke­ning met de gemeen­te Amstel­veen in de pro­ces­sen rond­om de plan­vor­ming van het pro­ject A9. In het ver­leng­de hier­van heb­ben bei­de gemeen­ten uit­ge­spro­ken inten­sie­ver te wil­len samen­wer­ken. Voor­beel­den zijn re-inte­gra­tie­tra­jec­ten en maat­schap­pe­lij­ke sta­ges in het Amster­dam­se Bos en aan­be­ste­din­gen en bag­ger­wer­ken in het Rijn­land­ge­bied.

Brief wet­hou­der Lees ook de wet­hou­ders­brief Van Ossel inza­ke afspra­ken Amster­dam­se bos »


Bron:
Gemeen­te Amstel­veen

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.