Alkmaar plant ruim 250 nieu­we bomen

Van­af vori­ge week is er in Alkmaar begon­nen met het plan­ten van een groot aan­tal nieu­we bomen. In totaal wor­den er meer dan 250 bomen op ver­schil­len­de loca­ties in de stad geplant. Op som­mi­ge loca­ties wor­den bestaan­de zie­ke bomen ver­van­gen en op ande­re plek­ken komen er extra bomen naar aan­lei­ding van her­in­rich­tin­gen of op ver­zoek van bewo­ners. De ver­wach­ting is dat de gemeen­te alle bomen nog voor het nieu­we jaar geplant heeft.

De bomen die wor­den geplant, zijn voor een deel ver­van­ging van oude en zie­ke bomen. Zo wor­den in de Iepen­laan gro­te nieu­we iepen geplant ter ver­van­ging van de bomen die de afge­lo­pen jaren zijn bezwe­ken aan de iep­ziek­te.

Naast het ver­van­gen van oude en zie­ke bomen wordt er ook gewerkt aan het uit­brei­den van het bomen­be­stand. Zo wor­den er langs de Nieu­we Scher­mer­weg essen en knot­wil­gen geplaatst. Op ver­zoek van bewo­ners wor­den er langs de Ach­ter­weg acht­tien knot­wil­gen geplaatst.

Ook bewo­ners langs de Sin­gel­gracht krij­gen na over­leg met de gemeen­te nieu­we lin­den ter hoog­te van de Nieuw­lan­der­sin­gel.

 

Bomen bij her­in­rich­ting
Bij de ver­schil­len­de her­in­rich­ting­pro­jec­ten in Alkmaar is veel aan­dacht voor bomen. Zo wor­den bij de her­in­rich­ting van de Prin­ses Mari­an­ne­straat en omge­ving tien­tal­len nieu­we bomen geplant. Langs de Koel­ma­laan komen even­eens nieu­we bomen te staan.

Op de geheel ver­nieuw­de Dijk komen zeven gro­te Lin­de­bo­men te staan. De Voor­meer krijgt tien gro­te pla­ta­nen langs het kanaal. Met het plan­ten van deze bomen werkt de gemeen­te aan een gezond en pret­tig kli­maat in de (binnen)stad. 

45.000 bomen in Alkmaar
Alkmaar beheert onge­veer 45.000 bomen en ver­richt dage­lijks onder­houd en beheer aan de vele groen­voor­zie­nin­gen in de wij­ken. Het omvang­rij­ke bomen­be­stand in de stad wordt kwa­li­ta­tief op peil gehou­den. Bin­nen de moge­lijk­he­den kijkt Alkmaar naar een manier om het bestaan­de bomen­be­stand uit te brei­den. Bij nood­za­ke­lij­ke ver­van­ging wordt over­legd met betrok­ken bewo­ners en ande­re par­tij­en.

Bron:
Gemeen­te Alkmaar