Aftrap ver­ha­len­wed­strijd “De Groe­ne Stad, bron van Bio­di­ver­si­teit”

Tij­dens de 55-ste edi­tie van de Nati­o­na­le Boom­feest­dag op 23 maart wordt in diver­se natuur­mu­sea van ons land en op 24 basis­scho­len uit Ven­lo en omge­ving de aftrap voor de ver­ha­len­wed­strijd “De Groe­ne Stad, bron van Bio­di­ver­si­teit” geor­ga­ni­seerd voor kin­de­ren van 8 tot en met 12 jaar.

De wed­strijd is een samen­wer­king van Plant Publi­ci­ty Hol­land, de Coa­li­tie Bio­di­ver­si­teit, Pro­duct­schap Tuin­bouw en Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag. De wed­strijd is bedacht om kin­de­ren op een ande­re manier te laten naden­ken over het belang van een groe­ne stad voor mens, dier, plant en boom, ofwel bio­di­ver­si­teit.

Kick-off
De officiële kick-off vindt plaats tij­dens de Nati­o­na­le Vie­ring Boom­feest­dag op Fresh Park Ven­lo met onder ande­re Boom­feest­dag-ambas­sa­deur Hel­ga van Leur en Boom­feest­dag­voor­zit­ter Onno Hoes. De wed­strijd loopt tot 22 mei 2011.

Wereld Bio­di­ver­si­teits­dag
Op 22 mei 2011 is het Wereld Bio­di­ver­si­teits­dag en dan zal de lan­de­lij­ke prijs­uit­rei­king plaats­vin­den bij NCB Natu­ra­lis in Lei­den. De lan­de­lij­ke Natuur­mu­sea zijn betrok­ken bij deze ver­ha­len­wed­strijd en zul­len hier­aan lokaal ook nog extra aan­dacht geven. Voor 8 mei moe­ten alle inzen­din­gen ont­van­gen zijn zodat een des­kun­di­ge jury de ver­ha­len kan beoor­de­len.

Kin­de­ren wor­den uit­ge­daagd
Kin­de­ren wor­den, indi­vi­du­eel en klas­si­kaal, uit­ge­daagd om in maxi­maal 1500 woor­den een bij­zon­der ver­haal over “De Groe­ne Stad, bron van Biod­ver­si­teit” te schrij­ven. Met eigen fan­ta­sie kun­nen de kin­de­ren samen met Stok­baard de Mam­moet­boom, Hedwig de Uil, Reg­gie de Specht en Chip de Eek­hoorn hun beto­ver­de bos red­den van het Onbe­ken­de Vreem­de Wezen. Het bos ligt aan de rand van een stad waar de men­sen­kin­de­ren Julia en Sem wonen en waar plan­ten en die­ren het steeds meer te ver­du­ren krij­gen. Op de web­si­te www.kids4trees.nl/degroenestad kun­nen de kin­de­ren meer inspi­re­ren­de bouw­ste­nen vin­den om het ver­haal af te maken.

De win­nen­de school ont­vangt een unie­ke Bio­di­ver­si­teits­boom, een fruit­boom voor op het school­plein, een ‘vet­te’ prijs voor de schrijver(s) en natuur­lijk wor­den de schrijf­coa­ches niet ver­ge­ten.