Actie­ve par­ken, soci­aal cement

Sport­vel­den, volks­tuin­com­plexen en speel­tui­nen del­ven bij ste­de­lij­ke ver­nieu­wing nog­al eens het onder­spit. Om plaats te maken voor uit­brei­ding en dif­fe­ren­ti­a­tie van het woning­be­stand moe­ten der­ge­lij­ke actie­ve par­ken ver­hui­zen, niet zel­den naar de ran­den van de stad. Daar­mee gaan kan­sen ver­lo­ren, want actie­ve par­ken leve­ren het cement dat de soci­a­le struc­tuur van buur­ten en wij­ken kan ver­ster­ken. Door te zoe­ken naar inte­gra­tie en ver­re­gaan­de func­tie­com­bi­na­ties is het moge­lijk om deze acco­mo­da­ties op wijk­ni­veau te behou­den en om sport- en tuin­ver­e­ni­gin­gen nieuw leven in te bla­zen. Een buurt die in soci­aal opzicht sterk is, biedt tege­lijk meer draag­vlak voor fysie­ke ver­nieu­wing van de woon­om­ge­ving.