Actie ‘Boeren plan­ten bomen’ gestart

De actie ‘Boeren plan­ten bomen’ is onlangs gestart. Met de actie, dat het Land­schap Erf­goed Utrecht wil sti­mu­le­ren, kun­nen agrariërs en bewo­ners van het bui­ten­ge­bied in de pro­vin­cie Utrecht diver­se beplan­tin­gen aan­leg­gen.

Bewo­ners kun­nen onder ande­re kie­zen uit bomen, hoog­stam­fruit­bo­men en strui­ken. De pro­vin­cie Utrecht hoopt met deze acti­vi­teit dat boe­ren­er­ven en lan­de­rij­en wor­den ver­fraaid, maar ook dat land­schap­pen opti­maal wor­den benut. Tot 8 novem­ber 2010 kan er plan­ten­ma­te­ri­aal wor­den besteld.

 

 

 

 

 

 

Bron:
RTV 9