Abdij plant 400 bomen bij 4 mil­joen liter bier

Abdij Onze Lie­ve Vrouw van Konings­hoe­ven in Ber­kel-Enschot gaat ruim 400 bomen plan­ten als de bier­brou­we­rij De Konings­hoe­ven de vier mil­joen­ste liter bier brouwt. De pro­duc­tie schom­melt nu rond 3,9 mil­joen liter.

De brou­we­rij en de abdij heb­ben eer­der al beslo­ten een hec­ta­re grond beschik­baar te stel­len voor een bos. De brou­we­rij wil maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord onder­ne­men en wil het belang daar­van ook uit­dra­gen.

Naast het beschik­baar stel­len van 400 bomen, wan­neer de 40.000 hec­to­li­ter bier wordt gebrou­wen, wor­den in het bos ook nog 22 bomen van mon­ni­ken en van de onge­veer 40 mede­wer­kers van de brou­we­rij geplant. De bomen wor­den hoogst­waar­schijn­lijk in janu­a­ri van het vol­gend jaar geplant.

Bron:
Bra­bants Dag­blad