Aan­trek­ke­lijk groen­aan­bod voor Weer­te­na­ren

In de bui­ten­ge­bie­den van Weert en Neder­weert kun­nen par­ti­cu­lie­ren, boe­ren en ande­re onder­ne­mers nu gebruik maken van een uiterst aan­trek­ke­lijk groen­aan­bod. De cam­pag­ne Plan­ten Nu biedt de moge­lijk­heid met sub­si­die groen­stro­ken, bos­jes, bomen langs wegen of paden, heg­gen en hoog­stam­boom­gaar­den aan te leg­gen. Voor bewo­ners van de bui­ten­ge­bie­den rond Weert is dit een uit­ge­le­zen kans voor de aan­plant van authen­tiek groen.

Met deze inrich­ting- en beplan­tings­ac­tie Plan­ten Nu wordt gericht gewerkt aan de ver­fraai­ing van het land­schap en de groe­ne ver­bin­dings­we­gen in bei­de gemeen­ten. Deel­ne­mers aan deze cam­pag­ne leve­ren niet alleen een posi­tie­ve bij­dra­ge aan het her­stel van de bio­di­ver­si­teit, maar ook aan het her­stel van het loka­le erf­goed en de (be)leefbaarheid van het groe­ne land­schap.

Groen­ste Stad 2012 
De gemeen­te Weert onder­steunt dit ini­ti­a­tief in het kader van de nomi­na­tie van Weert als ‘De Groen­ste Stad 2012’. Deze nati­o­na­le com­pe­ti­tie wordt geor­ga­ni­seerd door Enten­te Flo­ra­le. In de cate­go­rie ste­den zijn ook Roo­sen­daal, Haar­lem en Nun­speet geno­mi­neerd. Deze nomi­na­tie past bij de ambi­ties van Weert om zich te pro­fi­le­ren als een groe­ne stad met mooie woon­ge­bie­den, duur­za­me bedrij­ven­ter­rei­nen, unie­ke natuur en een uit­ge­strekt, dyna­misch bui­ten­ge­bied met bij­zon­de­re recre­a­tie­ve voor­zie­nin­gen, www.weert.nl/groenstestad.

Opge­steld beplan­tings­plan
Op basis van een door een land­schaps­ar­chi­tect opge­steld beplan­tings­plan wordt de beplan­ting voor de deel­ne­mers gere­a­li­seerd. De eigen bij­dra­ge van de eige­naar bedraagt 25 pro­cent van de kos­ten. De eige­naar moet hier­voor wel tij­dig de grond geschikt maken. Voor de rege­ling geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Aan­vra­gen kun­nen wor­den inge­diend bij het IKL, tel. (0475) 38 64 30, www.ikl-limburg.nl. De aan­plant start in het najaar.

Ini­ti­a­tief­ne­mers
De cam­pag­ne is een ini­ti­a­tief van de com­bi­na­tie Ark-Habi­tu­ra-Van Soest. De stich­ting Instand­hou­ding Klei­ne Land­schaps­ele­men­ten in Lim­burg, kort­weg IKL, tekent voor de uit­voe­ring in het kader van het pro­ject Kempen~Broek. Par­ti­cu­lie­ren en bedrij­ven in het bui­ten­ge­bied kun­nen via dit pro­ject op een bui­ten­ge­woon aan­trek­ke­lij­ke wij­ze hun (groe­ne) leef­om­ge­ving opknap­pen. Door streek­ei­gen groen te gebrui­ken kan het land­schap zijn karak­te­ris­tie­ke gezicht behou­den.