Aan­leg van nat­te natuur in Arn­hem om water­over­last te voor­ko­men

Water­schap Rijn en IJs­sel en de gemeen­te Arn­hem gaan ruim 2,5 hec­ta­re nat­te natuur aan­leg­gen in de Arn­hem­se wijk Pre­sik­haaf. Dit is nodig om water­over­last in de toe­komst te voor­ko­men.

Het water­schap en de gemeen­te teke­nen hier­voor op 24 juli een over­een­komst.

In de nieu­we eco­zo­ne kan ruim 28.000 kubie­ke meter wor­den opge­van­gen. Dit is nodig om de hoge­re pie­ken in de neer­slag te kun­nen opvan­gen, die vol­gens des­kun­di­gen door de kli­maat­ver­an­de­ring te ver­wach­ten zijn.

De eco­zo­ne wordt gelei­de­lijk aan­ge­legd  en is in 2015 gereed.

Bron:
Water­schap Rijn en IJs­sel