Aan­leg van groen dak op Ame­ri­can Book Cen­ter in Amster­dam

Op woens­dag 21 april leg­gen De Dak­dok­ters in opdracht van het Ame­ri­can Book Cen­ter (ABC) en de Pro­tes­tant­se Dia­co­nie Amster­dam een groen dak op het ABC. Bin­nen een paar uur wordt het dak getrans­for­meerd tot een groe­ne oase mid­den in het cen­trum van Amster­dam.

Het zal gaan om een sed­um­dak met duur­za­me lage beplan­ting. De aan­leg van het groe­ne dak wordt mede moge­lijk gemaakt door de gemeen­te Amster­dam, die sinds 1 maart 2010 een sub­si­die ter beschik­king heeft gesteld om de daken in de stad te ver­groe­nen. Het groe­ne dak van het Ame­ri­can Book Cen­ter is het eer­ste van vele pro­jec­ten die met deze sub­si­die gere­a­li­seerd zul­len wor­den.

Voor­de­len van groe­ne daken
De voor­de­len van groe­ne daken zijn inmid­dels alge­meen erkend. Op gro­te schaal zal de druk op het riool­stel­sel wor­den ver­laagd door­dat groe­ne daken het water lan­ger vast­hou­den. Fijn stof en ande­re gif­ti­ge stof­fen wor­den door groe­ne daken uit de lucht gefil­terd. Groe­ne daken zor­gen voor een toe­na­me van de bio­di­ver­si­teit in de stad. Op klei­ne schaal heb­ben groe­ne daken vele voor­de­len voor de gebrui­ker. De levens­duur van het dak wordt ver­dub­beld, het­geen leidt tot een flin­ke kos­ten­be­spa­ring. De iso­la­tie­waar­de van het dak wordt ver­be­terd met een lage­re ener­gie­re­ke­ning als resul­taat. Een groen dak dempt de gelui­den van de druk­ke stad. Daar­naast is een groen dak natuur­lijk pret­tig om naar te kij­ken, voor de bewo­ner zelf, maar ook voor de omwo­nen­den.

Lees ook:
Groe­ne ope­ra­tie Dak­dok­ters geslaagd » (23–04-2010)