Aan­leg recre­a­tie­park ‘Natuur en gezond­heid’ Goes start op kor­te ter­mijn

Na de zomer begint de aan­leg van een recre­a­tie­park aan de oostrand van Goes. Het ont­werp voor het park ‘natuur en gezond­heid’ dat aan de oostrand van Goes is de vrucht van samen­wer­king van 25 men­sen uit het omlig­gen­de gebied.

Het ont­werp richt zich op kin­de­ren, jon­ge­ren en seni­o­ren. Er komen fiets- en wan­del­pa­den die geschikt zijn voor scoot­mo­bie­len en rol­la­tors, ‘beleef­tui­nen’ met onder meer fruit­pluk­mo­ge­lijk­he­den, een speel­plein met lou­ter natuur­lij­ke mate­ri­a­len, een vlied­berg om over de pol­ders te kij­ken, ver­schil­len­de water­par­tij­en met speel­mo­ge­lijk­he­den.

Voor jon­ge­ren is er een sim­pel amfi­the­a­ter in gete­kend, waar een con­cert of een demon­stra­tie kan wor­den gege­ven. Het park maakt deel uit van het pro­ject Oostrand Goes, dat ook de vier sport­vel­den en de nieuw­bouw van Pon­tes Goe­se Lyce­um omvat.

Bewo­ners­par­ti­ci­pa­tie
Bewo­ners van Goes-Oost, de wijk Noord­hoek en ook het dorp Kloe­tin­ge, ver­te­gen­woor­di­gers van onder meer een volks­tuin­ver­e­ni­ging, zorg­cen­trum Rand­hof en het Techna­si­um van het Goe­se Lyce­um heb­ben mee­ge­dacht over het ont­werp en invul­ling van het park.

Finan­cie­ring
Gemeen­ten en pro­vin­cie finan­cie­ren het bij­na zeven ton kos­ten­de recre­a­tie­park.

Bekijk de site Goes Oost Natuur­lijk en Gezond »

Bron:
PZC

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.