€1.7 mil­joen uit Ten­neT-gel­den voor meer groen in De Wol­den

In de komen­de weken wordt de omge­ving rond Zuid­wol­de in het groen gezet dank­zij de Ten­neT-gel­den. Aan­ne­mers­be­drijf Tim­mer­man uit Uffel­te is met man en macht bezig om ruim 500 bomen in het gebied te plan­ten. De gemeen­te heeft €1.7 mil­joen ont­van­gen uit de Ten­neT-gel­den voor het ver­ster­ken van land­schap­pe­lij­ke waar­den in De Wol­den.

Ten­neT geeft de sub­si­die ter com­pen­sa­tie van de hoog­span­nings­lijn Zwol­le — Gro­nin­gen. De pro­jec­ten moe­ten voor het eind van dit jaar zijn afge­rond. Het pro­ject ‘Groenstructuren Zuid­wol­de’ is een van de pro­jec­ten. Het pro­ject is geba­seerd op de plan­nen van de Land­in­rich­tings­com­mis­sie Zuid­wol­de.

Ver­be­te­ren van groen­struc­tu­ren
De com­mis­sie heeft plan­nen gemaakt voor het oos­te­lijk gebied van De Wol­den. De com­mis­sie bestaat uit eige­na­ren, gebrui­kers en over­heids­in­stan­ties. De plan­nen zijn in augus­tus 2009 vast­ge­steld door de pro­vin­cie, waar­bij de gele­gen­heid is gebo­den om ken­nis te nemen van de plan­nen. In de plan­nen wordt het rui­len van gron­den, toe­de­len van gron­den voor water­lo­pen, wegen en fiets­pa­den gere­geld. Een ander onder­deel van het land­in­rich­tings­plan is het ver­be­te­ren van groen­struc­tu­ren. De plan­nen zijn inmid­dels defi­ni­tief gewor­den.

Ruim 500 bomen geplant
In het gebied tus­sen Drog­ter­op­sla­gen, Alte­veer en Vee­nin­gen wor­den ruim 500 bomen bomen op gemeen­te­grond geplant en langs een aan­tal wegen wor­den nieu­we bomen­sin­gels aan­ge­bracht. In maart van dit jaar werd gestart met het pro­ject, waar­bij met veel belang­stel­ling samen met school­kin­de­ren de boom­feest­dag werd gevierd. De afron­ding van dit bij­zon­de­re land­schap­pe­lij­ke pro­ject zal rond eind decem­ber plaats­vin­den.

Bron:
Gemeen­te De Wol­den

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.