€ 9 mil­joen voor beter leef­kli­maat omge­ving Schip­hol

De kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving in Amstel­veen, Aals­meer en Uit­hoorn krijgt een flin­ke impuls. Staats­se­cre­ta­ris Joop Ats­ma (Infra­struc­tuur en Mili­eu) over­han­dig­de onlangs samen met gede­pu­teer­de Tjeerd Tals­ma (pro­vin­cie Noord-Hol­land) en Jos Nij­huis (CEO Schip­hol Group) een che­que van € 5 mil­joen aan de gemeen­te Amstel­veen. In totaal ont­van­gen de drie gemeen­ten € 9 mil­joen voor diver­se pro­jec­ten, waar­on­der meer open­baar groen.

“Schiphol is de motor van onze eco­no­mie en hin­der daar­van is niet altijd te voor­ko­men. Wel kun­nen we de kwa­li­teit van leef­om­ge­ving voor de men­sen die hier wonen ver­ster­ken. Uilen­ste­de terecht een flin­ke opknap­beurt: meer ruim­te voor de wan­de­laar en fiet­ser, meer groen, ener­gie­zui­ni­ger en duur­za­mer”, aldus staats­se­cre­ta­ris Ats­ma na afloop.

Bete­re leef­om­ge­ving
In Amstel­veen wordt de sub­si­die (€ 5 mil­joen) besteed aan de inrich­ting van de open­ba­re ruim­te van Uilen­ste­de. De bui­ten­ruim­te van 17 hec­ta­re wordt daar opge­knapt om een bete­re leef­om­ge­ving te creëren. In Aals­meer (€ 2,6 mil­joen) wordt door mid­del van een her­struc­tu­re­ring de sloop­zo­ne omge­vormd tot een recre­a­tief groen­ge­bied. In de gemeen­te Uit­hoorn zal met de sub­si­die (€ 1,2 mil­joen) een oud kas­sen­ge­bied omge­vormd kun­nen wor­den tot een recre­a­tief groen­ge­bied.

Nau­we samen­wer­king met bewo­ners
De uit­wer­king van de ini­ti­a­tie­ven voor de omge­vings­pro­jec­ten is in nau­we samen­wer­king met bewo­ners tot stand geko­men. De gemeen­te is ver­ant­woor­de­lijk voor de uit­ein­de­lij­ke rea­li­sa­tie van een pro­ject. De Stich­ting Leef­om­ge­ving Schip­hol houdt de rea­li­sa­tie van de ver­schil­len­de pro­jec­ten in de gaten en de betrok­ken­heid van de bewo­ners daar­bij.

Lees het vol­le­di­ge bericht »