‘€Het con­cept van de ‘Groe­ne Stad’ vraagt om een ande­re bena­de­ring van de ont­wik­ke­ling van ste­den’€

Anne­ma­rie Jor­rits­ma bena­druk­te in haar toe­spraak van de prijs­uit­rei­king van Enten­te Flo­ra­le dat het con­cept van de ‘Groe­ne Stad’ vraagt om een ande­re bena­de­ring van de ont­wik­ke­ling van ste­den. Niet alleen de bouw­we­reld, pro­ject­ont­wik­ke­laars, archi­tec­ten en poli­tiek heb­ben het voor het zeg­gen als het gaat om de ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling, ook de groen­we­reld moet hier­bij een belang­rij­ke rol spe­len. En waar­om niet de gebrui­kers zelf, zoals de inwo­ners en de kin­de­ren!€
Jor­rits­ma, bur­ge­mees­ter van Alme­re en voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging van Neder­land­se gemeen­ten (VNG),  gaf dui­de­lijk haar visie op het belang van het groen in de gemeen­te. Zij leg­de de nadruk op het belang van samen­wer­king met de inwo­ners bij het beheer. Op basis van enke­le wijk­bij­een­kom­sten in Alme­re over beheer con­sta­teer­de ze dat dit onder­werp heel sterk leeft onder de bewo­ners. De belang­stel­ling was veel gro­ter dan bij bij­een­kom­sten over een the­ma  als jeugd en vei­lig­heid.
‘€œIk mag hier­uit de voor­zich­ti­ge con­clu­sie trek­ken dat het onder­werp ‘€˜Beheer in uw buurt’ leeft onder de inwo­ners’, zo zei Jor­rits­ma.
Tip aan gemeen­ten
En als goe­de tip aan ande­re gemeen­ten zei Jor­rits­ma:  ‘€œEr zijn tal van bur­ger­ini­ti­a­tie­ven ont­staan in Alme­re. Deze ini­ti­a­tie­ven zet­ten we ook in de eta­la­ge. Om ande­re inwo­ners te moti­ve­ren mee te doen. Om samen de kwa­li­teit van de eigen woon­om­ge­ving te ver­be­te­ren.’