“Groene daken ver­plicht stel­len voor stad Gro­nin­gen”

Groe­ne Daken moe­ten bij de aan­leg van plat­te daken het uit­gangs­punt zijn. Dat vin­den Kris van der Veen en Ben­ni Leem­huis van Groen­Links-frac­tie in de gemeen­te­raad van Gro­nin­gen. De stad Gro­nin­gen kent een sub­si­die­re­ge­ling voor de aan­leg van Groe­ne Daken en daar is in de afge­lo­pen jaren door bedrij­ven en par­ti­cu­lie­ren goed gebruik gemaakt. Het is nu tijd om min­der vrij­blij­vend te wor­den en een vol­gen­de stap te zet­ten. Voor Groen­Links behoort een ver­plich­ting zeker tot de moge­lijk­he­den.

In ste­den als Ant­wer­pen, Kopen­ha­gen en Tor­on­to heb­ben de afge­lo­pen tijd in hun ver­or­de­nin­gen de ver­plich­ting opge­no­men om bij nieuw­bouw van plat­te daken, groe­ne daken aan te leg­gen. Tra­di­ti­o­ne­le daken wor­den met mees­tel niet-duur­za­me dak­be­dek­king als bitu­men aan­ge­legd, ter­wijl op groe­ne daken een dak bedekt wordt met plan­ten. Goe­de voor­beel­den in de stad Gro­nin­gen zijn het nieu­we dak van de nieuw­bouw van het Werk­man­col­le­ge, waar gebruik is gemaakt van bij-vrien­de­lijk bloe­men­aan­plant, of het gebouw van Levens­we­ten­schap­pen op Zer­ni­ke.

Voor­de­len van Groe­ne Daken
Groe­ne daken ken­nen een aan­tal gro­te voor­de­len. Niet alleen hou­den ze bij zwa­re regen­val veel water vast, waar­door rio­len min­der over­be­last raken, maar bij war­me zomers zor­gen ze voor lage­re tem­pe­ra­tu­ren in huis. Groe­ne daken bie­den ook die­ren en insec­ten in de stad een bete­re leef­om­ge­ving. En niet in de laat­ste plaats gaan groe­ne daken ook lan­ger mee dan tra­di­ti­o­ne­le dak­be­dek­king, waar­door groe­ne daken uit­ein­de­lijk goed­ko­per zijn. In een stad die ambi­ti­eu­ze doel­stel­lin­gen heeft op het gebied van kli­maat neu­traal bou­wen, zijn groe­ne daken dus van groot belang.

Sym­po­si­um ‘Groen Op Niveau’
Op woens­dag 2 novem­ber orga­ni­seer­de de gemeen­te Gro­nin­gen het sym­po­si­um ‘Groen Op Niveau’ met diver­se spe­ci­a­lis­ten op het gebied van Groe­ne Daken. De Groen­Links-frac­tie zal tij­dens het sym­po­si­um haar voor­stel over de ver­plich­te Groe­ne Daken inbren­gen en is benieuwd naar de reac­ties van de experts.

Bron:
Groen­Links Gro­nin­gen

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.