“FIJNSTOF, DE STAND VAN ZAKEN”Studiedag in Trom­pen­burg Tui­nen & Arbo­re­tum op 2 april 2009.

Fijn­stof bestaat uit deel­tjes van ver­schil­len­de groot­te, her­komst en che­mi­sche samen­stel­ling. Uit epi­de­mi­o­lo­gi­sche en toxi­co­lo­gi­sche gege­vens blijkt dat fijn­stof bij ina­de­ming scha­de­lijk is voor de gezond­heid. In en om ste­den zijn veel bron­nen van ver­vui­ling, waar­van ver­keer één van de belang­rijk­ste is.

Groen is één van de oplos­sin­gen om fijn­stof te bin­den en daar­mee het leef­kli­maat in de stad te ver­be­te­ren. Gemeen­ten bepa­len hoe het groen in de stad er uit­ziet en wel­ke doe­len het dient. Zij kun­nen er voor kie­zen om het juis­te groen in te zet­ten ter ver­be­te­ring van de lucht­kwa­li­teit in hun stad.

Op don­der­dag 2 april wordt tij­dens de stu­die­dag “FIJNSTOF, DE STAND VAN ZAKEN” de pro­ble­ma­tiek rond fijn­stof van ver­schil­len­de kan­ten belicht.. 

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Klik hier voor meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Bomen, ste­de­lijk groen, fijn­stof, gezond­heid

Bron:
Trom­pen­burg Tui­nen & Arbo­re­tum