“Einde maken aan het ste­nen tijd­perk”

IVN Natuur- en Mili­eu­edu­ca­tie werkt samen met Vara’s Vroe­ge Vogels en diver­se natuur­be­scher­mings­or­ga­ni­sa­ties aan de cam­pag­ne Tuin­re­ser­va­ten. Met het ini­ti­a­tief wil­len de samen­wer­kings­part­ners een ein­de maken aan ‘het ste­nen tijd­perk’, de bete­ge­ling van tui­nen, stra­ten en ste­den in Neder­land.

Sinds de start van het pro­gram­ma in maart 2011 zijn meer dan 4000 tui­nen aan­ge­meld als tuin­re­ser­vaat: samen goed voor een opper­vlak­te van ruim 100 voet­bal­vel­den.

Tips en nieuws
Als part­ner ver­zorgt IVN ach­ter­grond­ver­ha­len, tips en nieuws rond het the­ma tuin­re­ser­va­ten. IVN hecht veel waar­de aan groe­ne wij­ken, en het belang daar­van voor opgroei­en­de kin­de­ren. IVN-vrij­wil­li­gers wer­ken in diver­se pro­jec­ten samen met buurt­be­wo­ners aan ver­groe­ning van tui­nen en buur­ten. In de cam­pag­ne Tuin­re­ser­va­ten wordt onder meer aan­dacht besteed aan de IVN-cur­sus Schar­rel­kids, waar­bij ouders en groot­ou­ders samen met hun (klein)kinderen dicht­bij huis de natuur bele­ven.

VARA’s ‘Vroege Vogels’ voert de cam­pag­ne samen met de Vogel­be­scher­ming, de Vlin­der­stich­ting, RAVON, de Zoog­dier­ver­e­ni­ging, de Bij­en­stich­ting, Groei en Bloei, Viva­ra, Natuur­ka­len­der, Euro­pean Inver­te­bra­te Sur­vey en IVN Natuur- en Mili­eu­edu­ca­tie.

Meer infor­ma­tie over Tuin­re­ser­va­ten »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.