“Benut braak­lig­gen­de ter­rei­nen voor tui­nie­ren en spe­len”

Groen­Links en SP wil­len dat braak­lig­gen­de ter­rei­nen in Amster­dam ver­an­de­ren in leven­di­ge plek­ken waar buurt­be­wo­ners kun­nen tui­nie­ren, kin­de­ren mogen spe­len en waar kun­ste­naars de ruim­te krij­gen om mooie din­gen te doen.

Op gro­te ter­rei­nen, aan de rafel­ran­den van de stad, zou­den bij­voor­beeld tij­de­lij­ke huis­ves­ting, bebou­wing of fes­ti­val­ter­rei­nen kun­nen ver­rij­zen. Het gaat om tij­de­lij­ke nieu­we func­ties voor de buurt, tot­dat de defi­ni­tie­ve bouw kan star­ten.

Ver­pau­perd
Door de cri­sis in de bouw is het te ver­wach­ten dat de ter­rei­nen die braak lig­gen, lan­ger leeg zul­len blij­ven.  Deze ter­rei­nen zijn nu nog vaak afge­schermd met ongast­vrije hek­ken en zien er ver­pau­perd uit.

Zon­de
De frac­ties van Groen­Links en de SP vin­den dit zon­de, voor­al gezien de schaar­se ruim­te in onze hoofd­stad. Groen­Links frac­tie­voor­zit­ter Marie­ke van Door­nin­ck:  “Amsterdam is te mooi om braak te lig­gen. Er is niet veel nodig om een ver­pau­perd stuk­je ter­rein om te tove­ren tot een buurt­parkje, moes­tuin of speel­plek voor kinderen.”

Zelf ver­ant­woor­de­lijk
De buurt­be­wo­ners zijn in de plan­nen zelf ver­ant­woor­de­lijk voor de aan­leg en het onder­houd. Groen­Links gemeen­te­raads­lid Tami­ra Com­brink: “We moe­ten als over­heid het niet alle­maal zelf wil­len beden­ken, invul­len en onder­hou­den, maar er voor zor­gen dat men­sen en groe­pen die iets wil­len rea­li­se­ren op braak­lig­gen­de ter­rei­nen, dit ook kun­nen doen. Er is van alles moge­lijk op braak­lig­gen­de ter­rei­nen en buurt­be­hoef­tes moe­ten daar lei­dend in zijn. De bewo­ners kun­nen met veel bete­re ini­ti­a­tie­ven komen dan dat wij hier op de Sto­pe­ra ach­ter een bureau­ta­fel kun­nen bedenken.” Groen­Links en de SP wil­len dat de gemeen­te wél de faci­li­te­ren­de rol op zich neemt.

Lie­ver een buurt­parkje dan ver­pau­per­de plek
Bang voor teleur­ge­stel­de buurt­be­wo­ners, als de tij­de­lij­ke invul­ling gaat ver­dwij­nen, zijn Groen­Links en de SP niet. SP raads­lid Remi­ne Alberts: “Natuurlijk moe­ten we de buurt­be­wo­ners wel bewust maken van de beper­kin­gen van het braak­lig­gen­de ter­rein. Maar ik kan me voor­stel­len dat de mees­te bewo­ners lie­ver een tij­de­lijk een buurt­parkje in hun wijk heb­ben, dan een ver­pau­per­de plek vol met afval of onkruid. Als de ter­rei­nen na gebruik door de buurt als­nog wor­den bebouwd, blij­ven in ieder geval de con­tac­ten tus­sen de bewo­ners bestaan,” aldus het SP raad­lid.

Bron:
Groen­Links Amster­dam

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.