“Amsterdam niet ambi­ti­eus genoeg als het gaat om groe­ne daken”

“Amsterdam is niet ambi­ti­eus genoeg als het gaat om groe­ne daken”, dat stelt de Par­tij voor de Die­ren Amster­dam. Groe­ne daken zijn de oplos­sing voor veel pro­ble­men waar gro­te ste­den mee te kam­pen heb­ben. Rot­ter­dam ziet daar dan ook de nood­zaak van in en legt in 2011 zeven keer zoveel groe­ne daken aan als de gemeen­te Amster­dam.

Ondanks alle pogin­gen van De Par­tij voor de Die­ren om de aan­leg van groe­ne daken te sti­mu­le­ren, heeft de gemeen­te­raad van Amster­dam tegen gestemd tegen drie voor­stel­len. Zowel de link­se (Groen­links en PvdA) als recht­se par­tij­en (CDA, VVD), steun­den de voor­stel­len niet. “Onbegrijpelijk en kort­zich­tig, aan­ge­zien Amster­dam nu al kampt met over­stro­min­gen en vol­ge­lo­pen kel­ders als het ook maar even hard regent”, aldus Johnas van Lam­me­ren, frac­tie­voor­zit­ter Par­tij voor de Die­ren Amster­dam.

“Daarbij geeft zelfs Water­net aan dat groe­ne daken een wen­se­lij­ke oplos­sing zijn voor het Amster­dam­se waterprobleem.”

Sub­si­die erg in trek
Groe­ne daken zijn daken met een laag met leven­de plan­ten erop. De plan­ten en de onder­laag hou­den hemel­wa­ter vast, ver­be­te­ren de iso­la­tie van wonin­gen, van­gen fijn­stof af, redu­ce­ren de CO2-uit­stoot en sti­mu­le­ren bio­di­ver­si­teit. Het afge­lo­pen jaar trok Amster­dam een sub­si­die van in totaal 200.000 euro uit voor par­ti­cu­lie­ren en bedrij­ven die een groen dak wil­den aan­leg­gen. Van deze sub­si­die werd goed gebruik gemaakt – zo goed dat er niet genoeg sub­si­die bleek te zijn om in het aan­tal aan­vra­gen te voor­zien.

Bud­get flink uit­brei­den
Naast water­ber­ging heb­ben groe­ne daken veel ande­re voor­de­len, onder ande­re voor de lucht­kwa­li­teit, het bin­nen­kli­maat, de bio­di­ver­si­teit en het stads­kli­maat. “Wij zou­den graag zien dat het bud­get voor deze sub­si­die flink wordt uit­ge­breid. Amster­dam is niet ambi­ti­eus genoeg; een stad als Rot­ter­dam haalt ons links en rechts in. Daar is in de afge­lo­pen twee jaren meer dan 40.000 m² groe­ne daken aan­ge­legd. Ant­wer­pen heeft als doel­stel­ling dat alle plat­te daken ver­groend wor­den. Het kan toch niet zo zijn dat Amster­dam hier­op ach­ter­blijft. Wij blij­ven ons in Amster­dam inzet­ten voor een dras­ti­sche toe­na­me van het aan­tal groe­ne daken en uit­brei­ding van de sub­si­die­re­ge­ling”, aldus Van Lam­me­ren.

Bron:
Nieuws­uit­Am­ster­dam