’s‑Hertogenbosch prik­kelt scho­len om hun ter­rein te ver­groe­nen

Wet­hou­der Eige­man van de gemeen­te ‘s‑Hertogenbosch heeft afge­lo­pen maan­dag samen met leer­lin­gen van de Basis­school de Haren een beuk op het school­plein geplant. De aan­plant bij deze basis­school staat niet op zich­zelf. Zo’n 30 basis­scho­len uit ‘s‑Hertogenbosch maken gebruik van het aan­bod van de gemeen­te.

De gemeen­te geeft basis­scho­len de kans om extra groen aan te leg­gen op hun school­ter­rein. Hier­mee wil de gemeen­te meer groen in de wij­ken krij­gen. Dit extra groen komt uit het pro­gram­ma ‘Groen voor scho­ne lucht’. In dit pro­gram­ma wor­den groe­ne maat­re­ge­len inge­zet om de lucht­kwa­li­teit te ver­be­te­ren. 

Extra bomen geplant
Bij 11 basis­scho­len is nu groen geplant. Dit jaar krij­gen ook de ande­re scho­len bomen of ander groen. De gemeen­te heeft op ver­schil­len­de plek­ken in de stad ook extra bomen geplant. Bij­voor­beeld 20 bomen in de bin­nen­stad en laan­be­plan­ting langs de Bruis­ten­sin­gel en de Sta­di­on­laan.

Groen dak
Ook groen langs de A2 en een groen dak op de fiet­sen­stal­ling op het sta­ti­ons­plein. De gemeen­te wil niet alleen inzet­ten op lucht­kwa­li­teit. Bewo­ners waar­de­ren groen ook omdat het mooi is en voor de scha­duw. Ook dit jaar wor­den nieu­we pro­jec­ten voor­be­reid en uit­ge­voerd.

Bron:
Gemeen­te ‘s‑Hertogenbosch