‘Wij voe­len ons goed in een groe­ne leef­om­ge­ving’

In de aan­loop naar de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen van maart 2010 vraagt Groen­Links de bur­gers van Zwol­le te rea­ge­ren op haar con­cept-ver­kie­zings­pro­gram­ma. Dit pro­gram­ma kent drie hoofdthema’s, waar­on­der ‘wij voe­len ons goed in een groe­ne leef­om­ge­ving’.

De visie van de par­tij over het groen wordt in het  con­cept-pro­gram­ma kort omschre­ven en daar­bij wor­den een reeks actie­pun­ten weer­ge­ge­ven.

Veel bomen
Een van de actie­pun­ten is dat de bur­ger in elke wijk kan erva­ren dat hij in een groe­ne stad leeft, dat er plant­soe­nen en parkjes zijn en dat er veel bomen staan.
Een ander actie­punt is dat er voor kin­de­ren een avon­tu­ren­speel­plaats komt waar­in het kind kan spe­len in een groe­ne omge­ving.

Bron­nen:
Groen­Links Zwol­le
De Sten­tor